หมวดหมู่: ศูนย์บริหารจัดการชีวมวล

สำนักงานพลังงานจ.แม่ฮ่องสอน นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

สำนักงานพลังงานจ.แม่ฮ่องสอน นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน เครือข่ายพลังงานชุมชน จ.แม่ฮ่องสน ให้ความสนใจศึกษาดูงานกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย

Read More
“ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน พลังงานจากขยะ

“ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน พลังงานจากขยะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร” เพื่อสนองตอบตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เกิดการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยบูรณาการ 3 เทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ เทคโนโลยีการคัดแยกขยะ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับหมักย่อยร่วม และเทคโนโลยีการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) สามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในศูนย์ฯ และผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ (CBG) เพื่อใช้สำหรับระบบรถขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่สมบูรณ์แบบ

Read More
นักศึกษาโครงการจิตอาสา FOOD WASTE มช. เรียนรู้การบริหารจัดการเศษอาหารและขยะมูลฝอย

นักศึกษาโครงการจิตอาสา FOOD WASTE มช. เรียนรู้การบริหารจัดการเศษอาหารและขยะมูลฝอย

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนรู้และเยี่ยมชมเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

Read More
สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะตัวแทน เข้าพบปะ พุดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานทดแทน

สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะตัวแทน เข้าพบปะ พุดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานทดแทน

สถาบันพลังงานมช.ให้การต้อนรับ สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะตัวแทน พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานทดแทน

Read More
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เรียนรู้เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนางานด้านวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เรียนรู้เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนางานด้านวิศวกรรม

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เรียนรู้เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนางานด้านวิศวกรรม

Read More
อาจารย์ นักศึกษา และแกนนำชุมชนกลุ่มขะโยด ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ นักศึกษา และแกนนำชุมชนกลุ่มขะโยด ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ นักศึกษา และแกนนำชุมชนกลุ่มขะโยด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Read More
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Read More
คณะศึกษาศาตร์ มช. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะครบวงจร

คณะศึกษาศาตร์ มช. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะครบวงจร

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะครบวงจร

Read More
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ ศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ ศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

ผู้อำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่