"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

งานบริการด้าน Flare/Bioscrubber

สนใจบริการ

แบ่งปันเรื่องราวนี้ผ่านช่องทาง

ระบบเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (BIOGAS -FLARE) เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัย ที่ช่วยในการระบายก๊าซชีวภาพส่วนเกินทิ้ง เพื่อไม่ให้ความดันภายในระบบก๊าซชีวภาพเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบก๊าซชีวภาพ โดยเฉพาะการฉีกขาดของอุปกรณ์เก็บกักก๊าซ อีกทั้งยังปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้งานระบบก๊าซชีวภาพ หากไม่มีระบบเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (BIOGAS -FLARE) อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการสูดดม หรือสัมผัสจะทำให้เป็นอัตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา และทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้หากสูดดมในปริมาณที่มากเกินขนาดรวมถึงยังช่วยป้องกันการปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศโดยตรง ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

 

หลักการทำงานของ ระบบเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (BIOGAS-FLARE)
“BIOGAS FLARE” จะมีหลักการทำงานด้วยระบบท่อที่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบเผาทิ้ง ซึ่งประกอบด้วย วาล์วแยก (ISOLATING VALVE) เป็นวาล์วเปิด-ปิดด้วยมือ วาล์วตัดก๊าซฉุกเฉิน (EMERGENCY SHUT-OFF VALVE) เพื่อป้องกันการปล่อยก๊าซเข้าระบบเผาทิ้งโดยตรง ซึ่งวาล์วนี้จะเปิดก็ต่อเมื่อมีคำสั่งให้เผาก๊าซทิ้งจากระบบควบคุมการเผาทิ้งแบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ และยังมีอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (FLAME ARRESTER) เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัย ระบบจุดหัวเผาประกอบด้วย ระบบควบคุมการจุดหัวเผาแบบอัตโนมัติ (BURNER CONTROLLER) หัวล่อไฟ (PILOT LAMP) เขี้ยวสปาร์ก หม้อแปลงไฟแรงดันสูงสำหรับจุดสปาร์ก (IGNITION TRANSFORMER) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (FLAME DETECTOR) เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งบนพื้นที่โล่ง ปล่องของหัวเผาทิ้งควรมีอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า โดยในการออกแบบระบบ BIOGAS FLARE จะต้องคำนวณถึงขนาดของท่อ และความสูงของอุปกรณ์เผาก๊าซทิ้ง รวมถึงพื้นที่ในการติดตั้งให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

ขนาดและคุณสมบัติของระบบเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (BIOGAS-FLARE) ที่ให้บริการ

 

 

บริการของเรา

  • TURN KEY SERVICE
  • สำรวจพื้นที่ตามหลักวิศวกรรม
  • ออกแบบระบบเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (BIOGAS-FLARE) ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  • ติดตั้งระบบเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (BIOGAS-FLARE)
  • ทดสอบประสิทธิภาพและเดินระบบ
  • อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการใช้งาน
  • ติดตามผลและตรวจเช็คประสิทธิภาพระบบตามระยะที่กำหนด

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

แจ้งเบาะแสทุจริต

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email