ระบบฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ

1,193

จำนวนฟาร์ม/โรงงาน

850,142.16

ปริมาณก๊าซชีวภาพ (ลบ.ม. ต่อวัน)

8,551.70

ปริมาณคาร์บอนเทียบเท่าที่ลด (tCO2e ต่อวัน)

2,106,429,360

มูลค่าการประหยัดพลังงาน (บาทต่อปี)