"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

งานบริการด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ

สนใจบริการ

แบ่งปันเรื่องราวนี้ผ่านช่องทาง

ระบบก๊าซชีวภาพ
ระบบก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซที่ได้มาจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่าง ๆ ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนโดยมีจุลินทรีย์หลายชนิดทำ หน้าที่ย่อยสลาย ก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซผสมระหว่างก๊าซมีเทน(CH4) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังอาจจะมีก๊าซไนโตรเจน ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ปนอยู่บ้างเล็กน้อย แต่ก๊าซชีวภาพที่เกิดจากกระบวนการหมักจะมีปริมาณที่แตกต่างกันขึ้น กับวัตถุดิบที่ใช้และสภาวะของกระบวนการหมักด้วย โดยทั่วไปแล้วองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพจะประกอบไปด้วย

กิจการประเภทฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานเกษตรอุตสหกรรม และชุมชนที่มีน้ำเสียและของเสีย รวมถึงขยะอินทรีย์ สามารถนำวัตถุดิบเหล่านี้ มาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบก๊าซชีวภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของกิจการ อีกทั้งยังช่วยให้เพิ่มประสิทธิภารในการกำจัดน้ำเสียและของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับฟาร์มปศุสัตว์
“มูลสัตว์ และน้ำเสียจากกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ สามารถนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยี CHANNEL DIGESTER, HYBRID DIGESTER” ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในฟาร์ม รวมถึงนำไปเป็นเชื้อเพลิงความร้อนทดแทนก๊าซหุงต้ม”

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานเกษตรอุตสาหกรรม
“น้ำเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานเกษตรอุตสาหกรรม เช่น โรงงานน้ำมันปาล์ม โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานกลั่นสุรา โรงงานเอทานอล โรงงานชำแหละและแปรรูปอาหาร โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยี CHANNEL DIGESTER, HYBRID DIGESTER, ABR, UASB” ซึ่งปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้เป็นจำนวนมากสามารถนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายในรูปแบบ VSPP หรือนำก๊าซชีวภาพไปปรับปรุงคุณภาพในรูปแบบก๊าซ BIOMETHAN”

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับพืชพลังงาน
“การนำพืชมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน เพื่อรองรับสภาวะการขาดแคลนพลังงานในอนาคต เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานด้านเกษตรกรรม การนำพืชพลังงาน เช่น หญ้าเนเปียร์ อ้อย ปาล์ม ข้าวโพด มันสำปะหลัง มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ โดยใช้เทคโนโลยี CSTR ที่มีคุณสมบัติสามารถรองรับวัตถุดิบที่เป็นทั้งของแข็งและของเหลวที่มีสารแขวนลอยสูง จะได้พลังงานทดแทนในรูปแบบก๊าซชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายในรูปแบบ VSPP, SPP หรือนำก๊าซชีวภาพไปปรับปรุงคุณภาพในรูปแบบก๊าซ CBG สำหรับยานยนต์”

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับขยะมูลฝอย
“ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นทุกปี ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จะใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบหมักแห้ง DRY-FERMENTATION ซึ่งระบบก๊าซชีวภาพแบบหมักแห้ง ” นอกจากจะสามารถรองรับขยะอินทรีย์ได้แล้ว ยังสามารถรองขยะมูลฝอยจำพวก ถุงพลาสติก ได้ประมาณ 10%”

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

แจ้งเบาะแสทุจริต

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email