"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ปี 2567

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

 • O1 - แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาส่วนงาน
 • O2 - แผนความก้าวหน้าใน การดำเนินงานและการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O3 - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปี 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปี 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

 • โครงสร้าง
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาส่วนงาน
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • Facebook

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • Q&A
 • Social Network
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • LINE Official Account
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  • Customer Journey
  • ขั้นตอนการให้บริการ....
  • ขั้นตอนการให้บริการ.....
  • ขั้นตอนการให้บริการ......
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • E-Service
  • งานบริการ....
  • ส่งข้อมูลถึงเรา

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายหรือการบริหารทรัพยกรบุคคล
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเป็นพนักงาน
  • แผนการพัฒนาความรู้และทักษะตามสมรรถนะการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2566
  • การเสริมศักยภาพบุคลากรและองค์กร
  • ประกาศเลื่อนขั้นตำแหน่ง
 • หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • ประกาศฯ คู่มือพนักงานว่าด้วยเรื่องระเบียบและบทลงโทษ
  • ประกาศฯ ประวัติอาชญากรรม
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แนวปฏิบัิตการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • กระบวนการทำงานของระบบ VOC
  • คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
 • ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy

 • ประกาศเจตนารถณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
  • การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
  • แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
 • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในส่วนงาน

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
  • รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ ERDI CMU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • แนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
  • รายงานการผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ ERDI CMU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Intergrity and Transparency Assessment(EIT)

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน