"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มุ่งเน้นให้มีการจัดการขยะที่ยั่งยืน เพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน เป็นต้นแบบการจัดการขยะให้กับชุมชน

กระบวนการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นจากบุคลากรและนักศึกษาแยกทิ้งขยะ จากต้นทางให้ถูกต้อง โดยการแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย จะแบ่งเป็น 6 ประเภทได้แก่

 • ขยะทั่วไป
 • ขยะรีไซเคิล
 • ขยะอินทรีย์
 • ขยะชีวมวล
 • ขยะอันตราย
 • ขยะเศษวัสดุก่อสร้างและโฟม

จากนั้นคณะและหน่วยงานรวบรวมขยะไปยังจุดพักขยะ เพื่อนำมาคัดแยกซ้ำก่อนส่ง กำจัดตามประเภท

 • ขยะติดเชื้อ จะถูกส่งไปยังคณะแพทย์ เพื่อทำการเผา
 • ขยะอันตราย คณะหรือหน่วยงาน จะส่งไปกำจัดยังบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ในการกำจัดขยะ
 • ขยะรีไซเคิล คณะหรือหน่วยงาน จะนำเข้าโครงการธนาคารขยะหรือจำหน่ายเอง
 • ขยะอินทรีย์ ทางศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร รับจัดเก็บจากแหล่งกำเนิดขยะ
 • ขยะทั่วไป รถเทศบาลนครเชียงใหม่ จะทำการขนส่ง มายังศูนย์เพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

โดยศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มีเทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทน

 • ขยะทั่วไป จะถูกคัดแยกซ้ำ เพื่อแยกเป็น ขยะอินทรีย์ อาทิเช่น เศษอาหารเศษพืชผักมูลสัตว์ ถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพหมักย่อยแบบแห้ง เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในศูนย์และผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทน เพื่อใช้เติมรถขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนกากไขมันจะถูกนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซล
 • ขยะอนินทรีย์ เช่น เศษถุงพลาสติก ถูกนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF และใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยางมะตอย
 • ขยะชีวมวล เช่น เศษกิ่งไม้ จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการไพโรไลซิส เพื่อแปลงเป็นถ่านชีวภาพ ใช้บำรุงดิน หรือนำมาอัดแท่ง ใช้เป็นเชื้อเพลิงเขียว

ปัจจุบันการดำเนินงานของศูนย์

 • สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้วันละกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร โดยนำไปปรับปรุงคุณภาพและนำไปผลิตเป็นไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในศูนย์ ได้กว่า 26,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี 
 • สามารถผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์  เพื่อใช้ในระบบขนส่ง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉลี่ยปีละ 18,000 บาท กิโลกรัมต่อปี 
 • สามารถลดปริมาณการกำจัดขยะจากการกำจัดทิ้งแบบฝังกลบ และแบบเผาได้ 4,500 ตันต่อปี
 • สามารถลดปริมาณอาหารจากการฝังกลบได้ 500 ตันต่อปี
 • สามารถลดปริมาณกากไขมันจากการฝังกลบได้ 125 ตันต่อปี
 • สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 10,900 ตันคาร์บอนต่อปี

            และนี่คือหนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก 3 ยุทธศาสตร์เชิงรุก ที่ดำเนินการได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้นแบบให้ภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการ ชีวิตหรือเมืองได้อย่างยั่งยืน

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน