"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

ขยะ(ที่ผ่านการคัดแยก)ถูกนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง

ที่  “ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร”มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรานำขยะที่ผ่านการคัดแยกมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน ด้วยกระบวนการเดินระบบและติดตามผล (operation & monitoring) การผลิตก๊าซชีวภาพจากชีวมวลเหลือใช้ของ เพื่อการผลิตไฟฟ้าและก๊าซไบโอมีเทนอัด

จับต้องได้ในเชิงปริมาณ

1)      ขยะมูลฝอย และชีวมวลได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าปีละ 3,300 ตัน

2)      มูลสัตว์, เศษกิ่งไม้-ใบไม้ และเศษวัสดุชีวมวล ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า 2,400 ตันต่อปี

3)      ผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด เพื่อนำไปใช้ในระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัยได้ 13,200 กก.ต่อปี

4)  สามารถผลิตสารบำรุงดิน จากตะกอนชีวภาพได้ไม่น้อยกว่า 1,100 ตันต่อปี

วัดผลได้ในเชิงคุณภาพ

1)      ปริมาณขยะมูลฝอยและชีวมวลภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในอาคาร, และพื้นที่ส่วนกลาง ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยไม่เหลือตกค้าง มากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณขยะมูลฝอยและชีวมวลทั้งหมด

2)      มีการบูรณการการจัดการชีวมวล ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และมีกระบวนการจัดการในพื้นที่ส่วนกลาง อย่างมีส่วนร่วม โดยผู้รับบริการ/หน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

3)      ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด มีประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด ที่กำลังการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด 24 Nm3/hr หรือ 19.2 kg/hr (หรือ 460 kg/day เมื่อเดินระบบต่อเนื่อง 24 hr)

https://www.youtube.com/watch?v=OH5CJmQ2NQ0

ข่าวอัพเดทล่าสุด

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน