"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

แนวทางการนำไฮโดรเจนไปใช้งานภาคขนส่งในระยะสั้น

แบ่งปันเรื่องราวนี้ผ่านช่องทาง

การสนับสนุนการใช้ไฮโดรเจนในภาคขนส่งควรมีการดำเนินทางตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งในด้านการผลิตไฮโดรเจน โครงการพื้นฐานเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ และการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle: FCEV) โดยแนวทางการสนับสนุนการนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคขนส่งในระยะสั้น (ค.ศ. 2023 – 2030) ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สอดคล้องตาม 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาตลาดและสร้างจูงใจให้กับผู้ใช้

  • สร้างตลาดสำหรับเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้เกิดการใช้งานไฮโดรเจนในวงกว้าง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้ไฮโดรเจน เช่น การสนับสนุนด้านราคาของรถยนต์ FCEV เนื่องจากเทคโนโลยียานยนต์ FCEV ยังเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาสูง การเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีนี้ย่อมทำให้ผู้ประกอบการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น
  • สร้างความมั่นใจและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และประเด็นปัญหาอุปสรรคของการใช้งานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้อย่างชัดเจน
  • มีโครงการนำร่องเพื่อสาธิตการใช้เทคโนโลยียานยนต์ FCEV ในรูปแบบต่างๆ จะทำให้เกิดเรียนรู้การใช้งานจริงสำหรับเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับภาคขนส่งในประเทศ เพื่อให้เห็นการใช้งานเทคโนโลยีตั้งแต่การผลิตจนถึงการใช้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม

  • ศึกษาผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในภาคขนส่ง ทั้งด้านของพลังงานทางเลือกและการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนารูปแบบธุรกิจที่จะมาช่วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มจากกลไกสะอาด
  • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศบางส่วนที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศเพื่อลดต้นทุนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

  • สนับสนุนผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นที่ต้องมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงไฮโดรเจนให้กับผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้ใช้งานว่าจะมีไฮโดรเจนได้เพียงพอในราคาที่เหมาะสม เช่น มาตรการสนับสนุนทั้งทางด้านการเงินและการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดต้นทุนและสร้างแรงจูงใจให้มีบริษัทเอกชนลงทุนในช่วงเริ่มต้น

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐาน

  • จัดทำกฎระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติไฮโดรเจนสำหรับภาคขนส่ง
  • จัดทำกฎระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการขนส่งไฮโดรเจนทางรถ
  • จัดทำกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ FCEV และสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในภาคขนส่ง

 

 

ที่มา : โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน

สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
งานวิจัยร่วมระหว่างสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข่าวอัพเดทล่าสุด

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน