"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

GIZ จัด workshop ให้กับเจ้าหน้าที่ ERDICMU เตรียมความพร้อมศูนย์การเรียนรู้เรื่องไฮโดรเจนสีเขียว

ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย จัด อบรมหัวข้อ Hydrogen Policy, Market and Commercialization and Case Studies in Thailand’s Context ให้กับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค วิศวกร และนักวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ ) และ Enapter ตลอดจนสถานะปัจจุบันและความคืบหน้าของโครงการโดยรวม และให้ความรู้เกี่ยวกับ นโยบาย กฎหมาย การตลาดเชิงพาณิชย์ของการผลิตและใช้ไฮโดรเจน รวมไปถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับไฮโดรเจนในประเทศไทย ตลอดจนความรู้เบื้องต้นของเครื่องผลิตไฮโดรเจนด้วยน้ำ (Electrolyser) และเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) แบบ Mobile ต้นแบบ และพาคณะผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงาน ณ โครงการบ้านผีเสื้อ จ.เชียงใหม่ ให้เห็นตัวอย่างของการผลิตและใช้ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) โดยในการอบรมครั้งนี้ยังเปิดให้ผู้เข้าร่วมทุกคนอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับปรับปรุงเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในการอบรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจต่อไป

ศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอบรมเทคโนโลยีไฮโดรเจนสีเขียวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน (Public-Private Partnership – PPP) ภายใต้โครงการ International Hydrogen Ramp-Up หรือ H2Uppp ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWK) ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้นำเทคโนโลยีด้านการผลิตไฮโดรเจนจากประเทศเยอรมัน บริษัท Enapter เรากำลังทำงานอย่างขันแข็งเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องไฮโดรเจนสีเขียวซึ่งจะมีคอร์สฝึกอบรมระยะสั้นครบคลุมถึงเรื่องการผลิตและระบบการจัดการไฮโดรเจนสีเขียวทั้งในระดับผู้บริหารและระดับช่างเทคนิค ยิ่งไปกว่านั้น ในคอร์สฝึกอบรมยังมีการพาไปบ้านผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านต้นแบบที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ

โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางที่สำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนสีเขียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านไฮโดรเจนสีเขียวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์การเรียนรู้ฯแห่งนี้จะดึงดูดผู้ที่สนใจในเรื่องไฮโดรเจนสีเขียวจากทั่วทั้งภูมิภาค และจะเป็นพื้นที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดไฮโดรเจนสีเขียว ด้วยหมุดหมายที่สำคัญของเราคือการให้ความรู้และการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวและการนำไปใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้พลังงานในอนาคตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและหลักสูตรการอบรมของศูนย์ ได้ที่ https://www.facebook.com/CMKnowledgeHubforGreenHydrogen/

 

ข่าวอัพเดทล่าสุด

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน