"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

ไบโอดีเซลจากกากไขมันในบ่อดักไขมัน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบ่งปันเรื่องราวนี้ผ่านช่องทาง

จากการเพิ่มจำนวนนักศึกษาในแต่ละปีที่มากขึ้น ประกอบกับความจำเป็นของไขมันและน้ำมันในการประกอบอาหารของร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดของเสียจำพวกกากไขมันที่เป็นขยะหรือของเสียเหลือทิ้ง มักถูกชะล้างละลายออกมาปนเปื้อนอยู่กับน้ำเสีย หรือลอยอยู่ในน้ำทิ้ง โดยในปัจจุบันทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการของเสียเหล่านี้ ได้มีมาตรการให้ร้านอาหารทุกที่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องมีบ่อดักไขมันก่อนปล่อยน้ำทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม

เนื่องจากอาจปนเปื้อนสู่ดินและแหล่งน้ำผิวดิน ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตามมาได้ รวมทั้งกากไขมันที่ได้จากบ่อดักไขมัน หากไม่จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล อาจเป็นแหล่งก่อโรคที่สำคัญได้ ปัญหาที่พบในปัจจุบันของการจัดการกากไขมันซึ่งมีปริมาณวันละ 200 กิโลกรัม คือ รถเทศบาลไม่รับขนส่งไปยังหลุมฝังกลบ หากรับจะคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่อนข้างสูง จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ในการนำของเสียประเภทนี้มาใช้ประโยชน์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ การผลิตเป็นของใช้ทั่วไปในครัวเรือน เช่น เทียนไข สบู่ล้างมือ เป็นต้น การแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ การแปรรูปเป็นปุ๋ย และการแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน โดยนำกากไขมันมาผลิตเป็นน้ำมันชีวภาพภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง พบว่ามีค่าความร้อน 32,551.33 กิโลจูลต่อกิโลกรัม โดยมีค่าใกล้เคียงกับน้ำมันเบนซิน ด้วยลักษณะสมบัติของกากไขมันที่มีโมเลกุลประกอบด้วยสารอินทรีย์โซ่ยาว มีปริมาณคาร์บอนสูง จึงมีนักวิจัยสนใจนำมาย่อยสลายด้วยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ เพื่อเพิ่มปริมาณก๊าซมีเทน ได้ถึง 178% และ 317%

แนวทางหรือรูปแบบการจัดการกากไขมันด้วยการผลิตไบโอดีเซล

แนวทางการจัดการกากไขมันด้วยการผลิตไบโอดีเซล โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสียค่ากำจัดกากไขมันแบบเหมาจ่ายเป็นรายปี ให้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. โดยตรง โดยให้ทางสถาบันวิจัยฯ ดำเนินการเก็บและขนส่งวัตถุดิบเอง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมกากไขมันไว้ ณ จุดเก็บ เพื่อนำกากไขมันแต่ละวันมาเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตไบโอดีเซล ซึ่งไบโอดีเซลที่ผลิตได้ทางสถาบันฯ จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากที่สุด

รูปแนวทางการจัดการกากไขมันด้วยการผลิตไบโอดีเซล

ขั้นตอนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากกากไขมัน

ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากกากไขมัน จะมีขั้นตอนในการผลิตอยู่หลายขั้นตอนเพื่อให้ได้น้ำมันไบโอดีเซลที่คุณภาพดีเทียบเท่าน้ำมันดีเซล ในการนี้เราจะใช้วัตถุดิบจากกากไขมัน มาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำมันไบโอดีเซล จะมีขั้นตอนในการทำอยู่  8 ขั้นตอนดังนี้

  1. ขั้นตอนการเตรียมน้ำมันจากกากไขมัน ในการรวบรวมกากไขมันจากบ่อดักไขมันแหล่งต่างๆนำมากรองเศษอาหารที่ติดมากับกากไขมัน พักให้เกิดการแยกชั้นระหว่างกากไขมันกับน้ำ ทำการตักเฉพาะกากไขมันที่ลอยอยู่ด้านหน้าโดยการกรองจากตะแกรงเพื่อแยกเศษอาหารที่ติดมาด้วย เพื่อให้ได้กากไขมันที่สะอาดพอที่จะนำมาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้
  1. ขั้นตอนการต้มไล่น้ำออกจากกากไขมัน เมื่อเรากรองเศษอาหารออกจากกากไขมัน ในขั้นตอนนี้เราจะใช้วิธีการต้มให้ความร้อนเพื่อให้น้ำละเหยแยกออกจากกากไขมันจนหมด สังเกตได้จากไอน้ำที่ระเหยออกจากกากไขมัน
  1. ขั้นตอนการปรับสภาพกากไขมันก่อนทำปฏิกิริยา ขั้นตอนนี้เป็นการใช้สารเคมี (เมทานอล+กรดซัลฟูลิก) ในการปรับสภาพโมเลกุลที่แตกต่างกัน เพื่อให้พร้อมที่จะทำปฏิกิริยาในขั้นตอนต่อไป
  1. ขั้นตอนการทำปฏิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น  ขั้นตอนนี้สำคัญมากซึ่งจะใช้สารเคมี (เมทานอล+โปรตัสเชียมไฮดอกไซย์) ในการทำปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดไบโอดีเซลและกลีเซอรีน
  1. ขั้นตอนการแยกกลีเซอรีน ในขั้นตอนนี้ก็จะใช้แสงไปส่องดูว่ามีการแยกชั้นของไบโอดีเซลกับกลีเซอรีนสังเกตดูกลีเซอรีนจะมีสีดำข้นๆเหนียวๆ ไบโอดีเซลจะออกสีเหลืองใส่
  1. ขั้นตอนการล้างน้ำ ในขั้นตอนนี้เราจะใช้น้ำในการล้างสารเคมีที่ตกค้างจาการทำปฏิกริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น  และล้างส่วนผสมที่ติดมากับน้ำมัน เช่น ซอส ซิอิ้ว ฯลฯ ซึ่งส่วนผสมเหล่านี้สามารถละลายไปกับน้ำได้
  1. ขั้นตอนการไล่ความซื้นออกจากไบโอดีเซล ในขั้นตอนนี้เราใช้ลม ไล่ความซื่นหลังจากเราล้างไบโอดีเซลด้วยน้ำแล้ว ในขั้นตอนนี้อาจต้องใช้เวลาในการไล่ความซื่นนาน
  1. ขั้นตอนการกรองไบโอดีเซลก่อนการนำไปใช้งาน ขั้นตอนนี้จะใช้ผ้ากรองขนาดรู 1ไมคอล เพื่อกรองสิ่งสกปรกที่ติดมากับไบโอดีเซล

การนำไบโอดีเซลไปใช้งาน

  1. เครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำ เครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตร สามารถใช้ไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ โดยการผสมในอัตราส่วน เริ่มต้นได้ตั้งแต่ 5 เปอร์เซนต์ ถึงทดแทนน้ำมันดีเซลได้ 100 เปอร์เซนต์ ตามการใช้งานของเครื่องยนต์
  1. สามารถทดแทนกับเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันดีเซลได้ 100 เปอร์เซนต์ เช่นหม้อต้มไอน้ำ เตาเผาต่างๆ

สาระน่ารู้ที่น่าสในใจ

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน