"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

แบ่งปันเรื่องราวนี้ผ่านช่องทาง

การลดการใช้พลังงานเป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญในการลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดการใช้พลังงานจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตพลังงาน นี่คือบางวิธีที่สามารถลดการใช้พลังงานเพื่อลดคาร์บอนได้

  1. การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์: อัปเกรดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานให้เป็นรุ่นที่มีความมีประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างเช่น ใช้หลอดไฟ LED , เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด ฉลากเบอร์5, และตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่รั่วไหลที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงาน
  2. การจัดการพลังงานในบ้าน: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานภายในบ้าน เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน, ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน, ใช้ตัวควบคุมอัจฉริยะที่ช่วยลดการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตั้งเวลาการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้เปิด-ปิดอัตโนมัติ
  3. การใช้พลังงานทดแทน: การเลือกใช้แหล่งพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, การใช้ระบบผลิตไฟฟ้าทางลม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้พลังงานทดแทนในการขนส่ง เช่น การใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฮบริด
  4. การลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว: พิจารณาใช้ยานพาหนะสาธารณะหรือยานพาหนะที่มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้รถส่วนตัว นอกจากนี้ยังสามารถขับรถด้วยการใช้วิธีการอื่น ๆ หากเป็นระยะทางใกล้หรือไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเช่น ใช้รถจักรยานหรือเดินเป็นต้น
  5. การลดการใช้พลาสติก: ลดการใช้งานและการทิ้งของพลาสติก ใช้ถุงผ้าหรือถุงที่สามารถนำกลับมาใช้ได้แทนถุงพลาสติก และปรับปรุงการจัดการขยะให้เกิดการรีไซเคิลเพื่อลดการสร้างขยะพลาสติกที่ไม่จำเป็น
  6. การส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน: สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน เช่น การใช้รถร่วมกัน, การแบ่งปันพื้นที่ทำงานหรือที่อยู่ เพื่อลดการเดินทางและการใช้พลังงานในการขนส่ง

การลดการใช้พลังงานและหันมาพึ่งพาพลังงานทดแทนเป็นวิธีที่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตและระหว่างใช้พลังงานได้

 

Loading

สาระน่ารู้ที่น่าสในใจ

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน