"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง กับโอกาสของผู้ประกอบการไทย

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการอู่รถยนต์ในการพัฒนาเทคโนโลยี ต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคต รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนเกี่ยวกับรถไฟฟ้ามีตลาดเพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

กลุ่ม Battery

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่มีความสำคัญต่อการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า โดยมีผู้ผลิตแบตเตอรี่ 2 กลุ่ม คือ 1) ผลิต Battery Cells ขึ้นเองในประเทศ และนำมาผลิต Battery Pack ซึ่งมีผู้ประกอบการในประเทศทำได้เพียง 1-2 รายในปัจจุบัน และ 2) นำเข้า Battery Cells มาจากต่างประเทศ และนำมาผลิต Battery Pack มีผู้ประกอบการในประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ราย ที่มีศักยภาพผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม

สำหรับ Battery Pack เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญที่ไทยมีโอกาสสูง เนื่องจากมีผลิตเพื่อ Supply ให้รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ และมีตลาดผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น รถบัส, รถกระบะ, รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์ ดังนั้น ควรมีการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ไทยสามารถออกแบบและผลิต Battery Pack ได้เอง และมีกระบวนการทดสอบให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น ในราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้

กลุ่ม EV Conversion

การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง โดยการใช้โครงรถเดิมและเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนเป็นไฟฟ้าเพื่อสร้าง Demand/Local Content ในประเทศให้สูงขึ้น ให้เกิดอุตสาหกรรม Battery/Battery Pack และ Parts/components ให้มีราคาถูกลงทำให้แข่งขันได้กลุ่ม EV New Design

เมื่อมีความชำนาญมากพอก็สามารถต่อยอดสู่การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าใหม่ทั้งคัน โดยการพัฒนาออกแบบตัวรถเอง และนำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าความต้องการอะไหล่ที่มีราคาไม่แพงในตลาดหลังการขายของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งไทยมีศักยภาพที่สามารถผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านี้ได้

ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพิ่มขึ้นหลายราย แต่มีหนึ่งรายที่หลายคนรู้จักกันดี เป็นตัวอย่างของการปรับตัวธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์โลกแห่งอนาคตได้เป็นอย่างดี นั่นคือ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง รถเพื่อการขนส่งรายใหญ่ของประเทศ ที่เห็นกันมากมายบนท้องถนน ที่วันนี้ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองจากรถยนต์สันดาปปล่อยมลพิษ สู่รถบรรทุกไฟฟ้าพลังงานสะอาด สามารถวิ่งได้มากกว่า 200 กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง โดยระยะทางที่แจ้งนี้ เกิดจากการทดสอบขณะที่รถบรรทุกน้ำหนัก 25 ตัน ที่การขับขี่บนถนนปกติ

สาระน่ารู้ที่น่าสในใจ

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน