"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

บ๊ายบายพลาสติก!!!

แบ่งปันเรื่องราวนี้ผ่านช่องทาง

ถือเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกก็ว่าได้ (ถ้าทำได้จริง) เมื่อนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศษ Christofer Costes สามารถสร้างเครื่องจักรเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นเชื้อเพลิงเหลว (liquid fuel)

เครื่องจักรนี้มีชื่อว่า ‘Chrysalis’ ทำงานโดยการใส่พลาสติกในเครื่องปฏิกรณ์ที่มีความร้อนถึง 450 องศาเซลเซียสเพื่อทำการ ‘ไพโรไลซ์’ (การสลายตัวด้วยความร้อนของวัสดุที่อุณหภูมิสูงในบรรยากาศเฉื่อย)จากนั้นเครื่องจะทำการแปรรูปพลาสติกให้เป็นเชื้อเพลิงเหลว ซึ่ง 65% ของเชื้อเพลิงนั้นจะเป็นน้ำมันดีเซลที่สามารถใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือมอเตอร์ของเรือ, 18% จะเป็นน้ำมันเบนซินสำหรับการผลิตเชื้อเพลงในตะเกียง, 10% เป็นเเก๊สที่ใช้กับการเผาไหม้ และ 7% จะเป็นคาร์บอนสำหรับการผลิตสีเทียนและสารเติมแต่งสีต่างๆ

คุณ Costes ทำงานกับหน่วยงานทางด้านสิ่งเเวดล้อม Earth Wake ในการพัฒนาเครื่อง Chrysalis และเตรียมสร้างเครื่องจักรนี้ในเชิงพาณิชย์ โดยจะมีราคาประมาณเครื่องละ 50,000 ยูโรหรือ 2 ล้านบาทไทย พวกเขายังวางเเผนสร้างเครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในช่วงปี 2019 สำหรับการผลิตเครื่องแปรรูปนำ้มันที่มีกำลังการผลิต 40 ลิตรต่อชม.

เราต้องการสร้างโมเดลเครื่องจักรที่ขายได้ เพื่อองค์กรของเราจะได้มีเงินทุนในการพัฒนาเครื่อง และเพิ่มการผลิตได้เรื่อยๆ” Francois Danel, ผู้บริหารของ Earth Wake กล่าว

ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากหากเครื่องนี้สามารถใช้งานและผลิตในต้นทุนต่ำได้ เพราะทุกวันนี้ มีการผลิตขยะพลาสติกกว่า 260 ล้านตัน ซึ่งถุงพลาสติก 1 ใบ ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี หากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทำให้โลกร้อนหรือ global warming ที่เป็นปัญหาใหญ่ของทั่วทั้งโลก

ในประเทศไทยเอง อย่างกรุงเทพมหานครมีรายงานการเก็บขยะมากถึง 85,00 ตัน/วัน ในจำนวนนี้คิดเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ 21 หรือ 1,800 ตัน/วัน หรือรถเก๋งจำนวนประมาณ 1,800 คัน!!!

ล่าสุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีเป้าหมายลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2565 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ต้องนำไปกำจัดได้ประมาณปีละ 780,000 ตัน ลดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยปีละ 3,900 ล้านบาท รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

(ขอบคุณข้อมูลจากhttps://news.thaipbs.or.th/content/283923)

อ้างอิง: shorturl.at/bcjxGhttps://www.facebook.com/nont.cherdrush/posts/2310334355897140https://guru.sanook.com/4151/https://news.thaipbs.or.th/content/283923

เรียบเรียง : เดอะเทคโนโลยีโดยวิน

สาระน่ารู้ที่น่าสในใจ

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน