"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

green finance คืออะไร

Green finance เป็นแนวคิดและการปฏิสัมพันธ์ทางการเงินที่เน้นการสนับสนุนและการลงทุนในโครงการที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและการเติบโตทางทรัพยากรที่ยั่งยืน

การเงินสีเขียว หรือ Green Finance เป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลกเนื่องจากเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจในโลกทุนนิยม ที่เคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด Climate Change สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนพร้อมกับตอบสนองความต้องการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมๆ กันได้

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ให้ความหมายของ Green Finance เอาไว้ว่า เป็นการเพิ่มกระแสการเงินไม่ว่าจะจากธนาคาร การให้สินเชื่อ การประกันภัยและการลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนให้ไหลไปสู่กิจกรรมของโลกธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจุดสำคัญอยู่ที่การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้น คว้าโอกาสในการ “ให้ผลตอบแทน” และ “ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม” ไปพร้อมๆ กัน นำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น

ตัวอย่างของโครงการ Green Finance ที่มีการลงทุนในสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:

  1. การลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน: เช่น การสนับสนุนโครงการพัดลมหรือโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่เป็นแหล่งการเผาไหม้เช่นน้ำมันหรือถ่านหิน
  2. การลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน: เช่น โครงการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงในอาคาร เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น
  3. การลงทุนในโครงการการจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสีย: เช่น การสนับสนุนโครงการการนำน้ำฝนมาใช้ในการให้น้ำในอาคารหรือการสนับสนุนโครงการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดการปล่อยสารเคมีที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
  4. การลงทุนในโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม: เช่น การสนับสนุนโครงการการบริหารจัดการขยะและการรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งไปสู่ถิ่นฐานการจัดกำจัด
  5. การลงทุนในโครงการการอนุรักษ์ทางธรรมชาติ: เช่น การสนับสนุนโครงการการอนุรักษ์ป่าหรือการฟื้นฟูชีวิตทางน่านน้ำ ซึ่งส่งผลให้มีการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและประโยชน์

ธนาคารในไทยที่สนับสนุน green finance
มีหลายธนาคารในประเทศไทยที่เริ่มมีการให้บริการ Green Finance และมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างธนาคารที่ให้บริการ Green Finance อาทิเช่น:

  1. ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank) – มีโครงการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในพลังงานทดแทน โครงการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
  2. ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank) – มีโครงการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในพลังงานทดแทน โครงการอนุรักษ์พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  3. ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank) – มีโครงการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในพลังงานทดแทน โครงการอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank) – มีโครงการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในพลังงานทดแทน โครงการอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. ธนาคารทหารไทย (TMB Bank) – มีโครงการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในพลังงานทดแทน โครงการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

สาระน่ารู้ที่น่าสในใจ

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน