"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรมลดคาร์บอน

แบ่งปันเรื่องราวนี้ผ่านช่องทาง

การลดคาร์บอนเป็นเรื่องสำคัญในการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต นี่คือบางกิจกรรมที่คุณสามารถทำเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนได้:

  1. การลดการใช้พลังงาน: ใช้พลังงานที่มีอัตราการปล่อยคาร์บอนต่ำกว่า เช่น ใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟประหยัดพลังงาน, เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด เปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้งานเมื่อไม่ได้ใช้ และเลือกใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม
  2. การใช้ยานพาหนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: เลือกใช้ยานพาหนะที่มีการปล่อยคาร์บอนน้อย เช่น รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์เบนซิน/ดีเซลที่มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงที่น้อยลง และลดการใช้รถส่วนตัวโดยเลือกใช้รถเฉพาะเมื่อจำเป็น หรือใช้รถร่วมกับคนอื่น
  3. การลดการใช้งานพลังงานในบ้าน: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานภายในบ้าน เช่น ปิดเครื่องใช้งานเมื่อไม่ได้ใช้งาน, ปิดและกั้นรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า, ใช้ตัวควบคุมอัจฉริยะที่ช่วยลดการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตั้งค่าการปิด-เปิดอัตโนมัติของเครื่องปรับอากาศ
  4. การลดการใช้งานสิ่งพิมพ์: ลดการใช้กระดาษและหนังสือพิมพ์ที่ไม่จำเป็น ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อ่านหนังสือทางออนไลน์, ส่งเอกสารทางอีเมล หรือใช้แอปพลิเคชันสำหรับการจดบันทึกและการเรียนรู้
  5. การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: เลือกใช้วัสดุที่มีรอยรั่วที่น้อยลงและมีการตรวจสอบว่าไม่ปล่อยสารพิษหรือสารเคมีอันตราย ลดการใช้งานพลาสติกและหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกใช้เพียงครั้งเดียว
  6. การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและแปรรูปที่มีการลดการปล่อยคาร์บอน จึงควรทำการศึกษาและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งสำคัญเหล่านี้
  7. การปลูกต้นไม้และการสร้างพื้นที่เขียว: ปลูกต้นไม้สามารถช่วยลดคาร์บอนได้ เนื่องจากต้นไม้สามารถดูดกับดักคาร์บอนไดออกไซด์ได้ นอกจากนี้ยังสร้างพื้นที่เขียวเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและช่วยลดอุณหภูมิในพื้นที่
  8. การรีไซเคิล: ลดการสร้างขยะและส่งไปทำลายโดยไม่จำเป็น ควรทำการรีไซเคิลของวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น การแยกและนำขวดแก้ว กระดาษ และโลหะไปรีไซเคิล
  9. การสนับสนุนพลังงานทดแทน: สนับสนุนและใช้พลังงานทดแทน เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือระบบรูปแบบอื่น ๆ ที่ใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า
  10. การส่งเสริมการกระจายความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม: สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการลดคาร์บอน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีอัตราการปล่อยคาร์บอนต่ำ การร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในโครงการสีเขียว เป็นต้น

สาระน่ารู้ที่น่าสในใจ

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน