"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

แนวทางการ สร้างชุมชนน่าอยู่ ไร้มลพิษ ด้วยพลังงานทดแทน

แบ่งปันเรื่องราวนี้ผ่านช่องทาง

แนวทางการ สร้างชุมชนน่าอยู่ ไร้มลพิษ ด้วยพลังงานทดแทนหรือ Green and Clean Community Solution
การพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนสังคมสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพนั้น
หลักสำคัญคือจำเป็นต้องมีการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำเป็นต้องดูแลรักษาระบบนิเวศภายในชุมชุมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ปลอดจากปัญหามลพิษ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอีกด้วย
เทคโนโลยีของ ERDI-CMU ที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการ
เพื่อสร้างพลังงานสะอาดเพื่อชุมชนและการเปลี่ยนของเสียภายในชุมชนให้เป็นพลังงานทดแทน ได้แก่
1. Solar Cell เป็นพลังงานสะอาด ที่สามารถนำไปติดตั้งไว้บนหลังคาในพื้นที่ต่างๆ ภายในชุมชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า และพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้
2. Biogas System เป็นระบบที่ขยะและน้ำเสียชุมชนภายในชุมชน สามารถนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม นำไปผลิตเป็นไฟฟ้า หรือนำไปปรับปรุงคุณภาพเพื่อเติมเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์
3. Pyrolysis System เป็นระบบที่เปลี่ยนเศษวัสดุชีวมวลให้เป็นพลังงานโดยวิธีการเผาไหม้โดยไม่ใช้ออกซิเจน ไม่สร้างมลพิษทางอากาศ ช่วยลดปัญหาหมอกควัน เหมาะกับพื้นที่ที่มีเศษวัสดุชีวมวลที่ยากต่อการกำจัดเป็นจำมาก เช่น ซังข้าวโพด ฟางข้าว เศษกิ่งไม้ ซึ่งก๊าซไพโรไลซิส ที่ผลิตได้สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ รวมไปถึงถ่านชีวภาพ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับพื้นการเกษตรของชุมชน
4. Easy Smart Meter (ESM) เป็นระบบที่ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ที่อยู่ในอาคารอย่างแท้จริง เพื่อการบริหารจัดการพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการอาคารสำนักงานต่างๆ ที่ต้องการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากจากนี้ ERDI-CMU ยังมีบริการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของชุมชน และบริการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนการลดก๊าซเรือนกระจก
5. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของชุมชน ที่ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025
6. บริการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนการลดก๊าซเรือนกระจก / บริการตรวจสอบและทวนสอบ (Validation and Verification: VVB) ภายใต้โครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ โดยสามารถนำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น หรือ “คาร์บอนเครดิต” ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้ เพื่อสร้างรายได้แก่องค์กร
เราพร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ ในการสร้างชุมชนน่าอยู่ ไร้มลพิษ ด้วยพลังงานทดแทน

Green and Clean Community Solution
Green and Clean Community Solution

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน
ติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311
#Line : @vpr4950b
#คิดถึงพลังงานคิดถึงERDICMU
#ERDICMU
#FacebookFanpage :erdicmu
#YoutubeChannel : erdimedia
#Twitter : Erdi-Cmu
#blockdit.com/erdicmu
#พลังงานทดแทน #โรงไฟฟ้าชุมชน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก
#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์ #ชีวมวล #หมอกควัน #PM2.5 #หญ้าเนเปียร์ #WastewaterManagementSolution
#Biogas #CBG #Compressedbiomethanegas

สาระน่ารู้ที่น่าสในใจ

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน