"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ตอบโจทย์โรงไฟฟ้าชุมชน

CMU – CSTR Technologyก๊าซชีวภาพ ไม่เพียงแต่จะสามารถผลิตได้จากน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังสามารถผลิตได้จากพืชบางชนิดอีกด้วย เช่น หญ้าเนเปียร์ (หรือหญ้าเลี้ยงช้าง) อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ซึ่งพืชเหล่านี้ จะถูกเรียกว่า “พืชพลังงาน”

จากการวิจัยในห้องปฎิบัติการที่ได้มาตรฐานของ ERDI – CMU ได้พัฒนาเทคโนโลยี “CMU – CSTR” ขึ้น เพื่อนำมาใช้กับการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน โดยเฉพาะหญ้าเนเปียร์ เพื่อรองรับสภาวะการขาดแคลนพลังงานในอนาคต และส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับสถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศไทย

คุณสมบัติของเทคโนโลยี

*มีลักษณะเป็นถังปฏิกรณ์ที่มีการกวนอย่างทั่วถึงภายในถังเหมาะสำหรับวัตถุดิบทั้งของเหลวที่มีสารแขวนลอยสูงและของแข็ง-คุณภาพขอ งเทคโนโลยี ได้ผ่านการวิจัย ค้นคว้า โดยทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญของ ERDI—CMU ใน ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐาน

-ประสิทธิภาพของระบบ โดยการทดสอบการเดินระบบ CMU—CSTR มากกว่า 2 ปี

-ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

-ไม่มีความยุ่งยากในการดูแลบำรุงรักษาประโยชน์ที่ได้รับ-สามารถนำก๊าซชีวภาพไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนช่วยลดภาวะโลกร้อน-ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ

-รองรับการขาดแคลนพลังงานในอนาคตี-เหมาะกับการจัดตั้งเป็นโรงไฟฟ้าชุมชน

-พลังงานที่ได้ เป็นพลังงานสะอาด ส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนขอบเขตการดำเนินงานของ ERDI – CMU

-ให้บริการสำรวจทางวิศวกรรม วิเคราะห์ ออกแบบ และคัดสรร

-เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพน้ำ เสียแต่ลประเภท-ให้บริการ ทั้งในรูปแบบที่ปรึกษา และรูปแบบ Turn key-ให้บริการควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างระบบ

-ให้บริการเริ่มต้นเดินระบบและติดตามผลทำงานของระบบ

-ให้บริการฝึกอบรม มาตรฐานความปลอดภัย-ให้บริการประสานงานด้านข้อมูลและเอกสารในการจัดหาเงินทุน
สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311

#Line : @vpr4950b#CleanEnergyExpertiseProfessionallyDelivered#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #AffordableAndCleanEnergy#พลังงานทดแทน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์ #ชีวมวล #หมอกควัน #PM2.5 #WastewaterManagementSolution #การประหยัดพลังงาน#Biogas #CBG #Compressedbiomethanegas#GreenandCleanCommunitySolution#SolarCell

สาระน่ารู้ที่น่าสในใจ

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน