"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

ศรีวิโรจน์ฟาร์ม(SF) กับแนวทางบริหารจัดการแบบ Zero waste

บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น บริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่อย่างครบวงจร โดยต่อยอดธุรกิจออกไปในอีกหลาย ได้แก่ เกษตรอาหารแปรรูป เกษตรบริการ เกษตรท่องเที่ยว ครัวอีสาน และที่พิเศษสุดที่ เกษตรพลังงาน

ด้วยแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้ได้มากกว่ากำไร ทำให้ของเสียที่ได้จากธุรกิจต่างๆของเป็นศูนย์ (Zero waste)  จนกระทั้งบริษัทได้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ระยะที่ 1 ปี 2554 เพื่อติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ ด้วยเทคโนโลยีและที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน นั่นจึงเป็นเสมือนจุดต่อยอดในส่วนของเกษตรพลังงานของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน ศรีวิโรจน์ฟาร์มมีระบบก๊าซชีวภาพขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตร ในการรองรับมูลไก่เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าในฟาร์ม

นอกจากระบบก๊าซชีวภาพแบบเดิมแล้ว ทางบริษัทฯยังได้ต่อยอดการพัฒนาพลังงานในส่วนของฟาร์ม โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบ CSTR (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน) โดยทาง บริษัทฯได้ทำการเพาะปลูกหญ้าเนเปียร์ภายในฟาร์ม ซึ่งเป็นพืชพลังงานมากมูลค่า และใช้กวนผสมกับมูลไก่ให้ก๊าซชีวภาพเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี CMU-CBG (ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด) ซึ่งเป็นระบบที่นำก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพ โดยการลดปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์  ไฮโดรเจนซัลไฟ  และความชื้นออกจนมีปริมาณก๊าซมีเทนเพิ่มขึ้น มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ หรือ NGV  แล้วอัดลงถังที่แรงดัน 200 บาร์เกจ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ที่ทดแทนด้วยก๊าซ NGV  โดย CBG ที่ได้จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ที่ใช้งานภายในฟาร์ม

จะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอส เอฟ จำกัด นั้น คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของกระบวนการมากที่สุด แม้แต่ของเสียจากทุกธุรกิจของบริษัทก็ไม่ปล่อยให้สูญเปล่า เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ (Full Value) ควบคู่กับการทำให้สูญเปล่าน้อยที่สุด (Zero Waste)

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ดำเนินกิจการฟาร์มปศุสัตว์ ธุรกิจอุตสาหกรรมตลอดจนธุรกิจด้านพลังงาน ที่ให้ความสำคัญในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลดปัญหามลภาวะ และเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนพลังงาน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-2007-9 ต่อ 311,314 หรือศึกษารายละเอียดโครงการที่ www. erdi.cmu. ac.th โดยทางสถาบัน ฯ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มปศุสัตว์ ก๊าซชีวภาพจากจากพืชพลังงาน (CMU-CSTR) ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CMU-CBG)   ตลอดจนพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆอีกด้วย.

สาระน่ารู้ที่น่าสในใจ

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน