วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

“ เป็นที่พึ่งด้านพลังงานสะอาดของภูมิภาคอาเซียน”

Clean Energy Reliance for Asean


พันธกิจ

► ผลิตผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน ที่ตอบสนองความต้องการในภูมิภาคอาเซียน

► ให้บริการวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล

► การสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังงานและsmart city ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่