ข้อมูลสาธารณะ 2566

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล

================================================================

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5.ข้อมูลการติดต่อ

6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
-ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ. 2550
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย ฉบับที่1-4 (พ.ศ. 2555-2561)
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2559
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ 2563
ด้านการให้บริการวิชาการ
-กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550
-พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542

================================================================

การประชาสัมพันธ์

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

================================================================

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8.Q&A

9.Social Network

■ Facebook : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
■ Twitter : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
■ Youtube : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล

================================================================

การดำเนินงาน

11.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

12.รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

13.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

================================================================

การปฏิบัติงาน

14.คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง(ปรับปรุง).pdf

แนวทางการจัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

แนวทางการรับสมัครบุคลากร

แนวทางการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

แนวทางการทดลองงานและบรรจุพนักงาน

================================================================

การให้บริการ

15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

18.E–Service

E–Service บุคคลทั่วไป
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อ-สอบถาม
E–Service บุคลากรสถาบัน
e-document
สวัสดิการบุคลากร
ระบบจองห้องประชุม
ระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
ระบบลาป่วย ลากิจ ฯลฯ
ระบบกรอกภาระงานสำหรับบุคลากร

================================================================

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

20.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

ตุลาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

ธันวาคม 2565

มกราคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

มีนาคม 2566

22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

================================================================

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23.นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

24.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– 1)หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และสวัสดิการพนักงาน

– 2)ว่าด้วยการให้พนักงานลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

– 3)หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565-2566

– 4)โครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทนวิชาชีพ เงินประจำตำแหน่ง และความชำนาญเฉพาะทาง

26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

================================================================

การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอ

28.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลไตรมาสที่ 1

ข้อมูลไตรมาสที่ 2

================================================================

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒนาระบบควบคุมหม้อแปลงคาร์บอนต่ํา พร้อมระบบสํารองพลังงาน เพื่อการใช้พลังงานฉับพลันและรองรับความมั่นคงระบบไฟฟ้า

================================================================

นโยบาย No Gift Policy

31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่

32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

33.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

================================================================

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

================================================================

แผนป้องกันการทุจริต

36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

================================================================

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

39.ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40.การขับเคลื่อนจริยธรรม

41.การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ

================================================================

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่