6 เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ

6 เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ

ในปัจจุบันการผลิตพลังงานจากขยะเพื่อใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้รับความสนใจมากขึ้น เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เนื่องจากช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการลดลงของแหล่งทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตพลังงานได้อีกด้วย

Read More
เชื้อเพลิง”ก๊าซมูลวัว” 1 ตัวอย่าง ฟาร์มไม่ง้อน้ำมัน

เชื้อเพลิง”ก๊าซมูลวัว” 1 ตัวอย่าง ฟาร์มไม่ง้อน้ำมัน

ศูนย์สาธิตต้นแบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ ณ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มีการเดินระบบท่อส่งก๊าซต่อเชื่อมจากบ่อระบบผลิตก๊าซชีวภาพซีเอ็มยู-ซีดี 2 บ่อ ปริมาตรบ่อหมักรวม 4,000 ลูกบาศก์เมตร ผลิตก๊าซได้วันละ 1,700-2,000 ลูกบาศก์เมตร

Read More
ขับรถอย่างไร ช่วยประหยัดน้ำมัน

ขับรถอย่างไร ช่วยประหยัดน้ำมัน

ERDI CMU นำวิธีขับรถอย่างไร ช่วยประหยัดน้ำมัน มาฝากผู้ขับขี่รถทุกท่าน

Read More
รูปแบบการประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)

รูปแบบการประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)

จากนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ ทำให้เริ่มมีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก พบว่า ณ เดือนกันยายน 2562 มีจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนแล้วสูงถึง 24,380 คัน กระทรวงพลังงานตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้านั้นจำเป็นจะต้องมี EV Charging Station หรือสถานีอัดประจุไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ส่วนบุคคลหรือสาธารณะ โดยมีการใช้งานที่หลากหลายตามความต้องการ ซึ่งรูปแบบการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าแบ่งได้เป็น

Read More
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่พลังงานชีวมวล

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่พลังงานชีวมวล

ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานที่สามารถผลิตพลังงานชีวมวลอยู่มาก โดยส่วนมากมักได้จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ดังนี้ ฟาง เหง้ามันสำปะหลัง แกลบ ใบอ้อย ยอดอ้อย ชานอ้อยหรือกากอ้อย ซังข้าวโพดและลำต้น เศษไม้ยางพารา เป็นต้น

Read More
พืชใดเหมาะแก่การ           นำมาผลิตไบโอดีเซล?

พืชใดเหมาะแก่การ นำมาผลิตไบโอดีเซล?

พืชน้ำมันมีหลายชนิดบางชนิดถึงแม้จะสามารถผลิตไบโอดีเซลได้ แต่ก็ไม่นิยมนำมาผลิตด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

Read More
5 วิธี หลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ในหน้าฝน

5 วิธี หลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ในหน้าฝน

หน้าฝนมาแล้ว และสิ่งที่ควรระวังในช่วงฤดูฝนอย่างหนึ่ง คือ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ฝนตก ซึ่งต้องมีความระมัดระวังยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ กระทรวงพลังงานจึงขอแนะนำวิธีง่าย ๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เบื้องต้น 5 วิธี

Read More
น้ำเสียเป็นแหล่งพลังงานได้

น้ำเสียเป็นแหล่งพลังงานได้

ในปัจจุบันมีน้ำเสียเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการค้า ภาคเกษตรกรรม และภาคครัวเรือน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียประเภทอินทรีย์ และต้องบำบัดด้วยระบบชีวภาพ ทำให้มีผลิตผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพที่มีองค์ประกอบหลัก คือ ก๊าซมีเทน ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟ และสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมได้

Read More
เทคนิคดูแลเครื่องปรับอากาศ ในช่วงหน้าฝน

เทคนิคดูแลเครื่องปรับอากาศ ในช่วงหน้าฝน

เทคนิคดูแลเครื่องปรับอากาศ ในช่วงหน้าฝน ง่ายๆ5 ข้อที่ควรรู้

Read More
ERDICMU Waste water Management Solution     การจัดการ น้ำเสียหรือของเสีย

ERDICMU Waste water Management Solution การจัดการ น้ำเสียหรือของเสีย

ERDI – CMU จึงมีแนวทางในการจัดการ “น้ำเสียหรือของเสีย” ที่เกิดจากฟาร์มปศุสัตว์ หรือเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม #โดยการเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นพลังงาน ตามแนวทาง #WastewaterManagementSolution ซึ่งนอกจากจะสามารถจัดการปัญหาน้ำเสียหรือของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังได้พลังงานทดแทนในรูปแบบก๊าซชีวภาพอีกด้วย

Read More