เอกสารเผยแพร่

เอกสารองค์ความรู้พลังงาน

Asst. Prof. Dr. Pruk Aggarangsi, Director of Energy Research and Development Institute- Nakornping, Chiang Mai University gave a talk entitled “CMU Smart City Clean Energy” at SETA 2020: Smart Energy and Technology Virtual Conference on the topic entitled “CMU Smart City Clean Energy” on October 15, 2020. The talk features CMU clean energy management patterns that corresponds to SDGs policy.

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้จัดตั้งโครงการ “Thailand Public Private Partnership for Plastic and Waste Management” (PPP) ซึ่ง บริษัทดาวประเทศไทย (DOW Thailand) และเอสซีจี (SCG) ทำงานภายใต้โครงการนี้ จากการประสานงานในเบื้องต้นกับ บริษัทดาวประเทศไทย (DOW Thailand) และเอสซีจี (SCG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ PPP มาช่วยส่งเสริมความตั้งใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มุ่งนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม ในรูปของส่วนผสมของวัสดุก่อสร้าง เช่น แอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อน บล๊อคปูถนน และ ยางมะตอยชนิดผสมเสร็จ

เอกสารองค์ความรู้พลังงานเพิ่มเติม คลิ๊กเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

โครงการศึกษาการลดสีและสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ จากน้ำเสียอุตสาหกรรมเอทานอล

การลดสีและสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลหลังการบำบัดด้วยระบบก๊าซชีวภาพแล้ว ให้มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม (ADMI < 300) ต้องประกอบด้วยกระบวนการทางชีวภาพด้วยเชื้อแบคทีเรียแล้วตามด้วยกระบวนการดูดซับในรูปแบบอนุกรม โดยสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการลดสีและสารอินทรีย์ คือ น้ำเสียความเข้มข้นร้อยละ 25 โดยปริมาตร (หรือเทียบเท่ากับค่าซีโอดีประมาณ 15,000 mg/L) ทำการลดสีด้วยกระบวนการทางชีวภาพด้วยแบคทีเรียเป็นระยะเวลา 6 วัน แล้วตามด้วยกระบวนการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ทางการค้า C-BON ที่ปริมาณสารดูดซับ 15 g/L ระยะเวลาดูดซับ 12 ชั่วโมง ที่พีเอชของน้ำเสียมีค่าเท่ากับ 2 ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการลดสีแล้ว จะมีค่าสีเท่ากับ 224±6 ADMI

ร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.

ขอเชิญชวนผู้รับบริการ บริษัท และผู้มาติดต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. ร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน

ERDICMUกับการศึกษาวิจัย ดัดแปลงรถยนต์เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการดำเนินการดัดแปลงรถยนต์จากเครื่องยนต์มาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นพลังงานหลักเพื่อทดสอบการนำไปใช้งานจริงหลังการดัดแปลงรวมถึงการนำไปทดสอบบนเครื่องวัดประสิทธิภาพแบบไดโนเทส เพื่อนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับรถยนต์ก่อนที่จะนำไปดััดแปลง

“โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน”

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการ “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน” เพื่อศึกษาและรวบรวมงานวิจัย นโยบาย มาตรการ หรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่จะกำหนดเป็นแนวทางการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนที่เหมาะสมกับบริบทการใช้พลังงานของประเทศไทย รวมทั้งราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับประเทศไทยในการส่งเสริมพลังงานไฮโดรเจนต่อไป

แจ้งปิดปรับปรุงสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) (ERDI- CMU)

แจ้งปิดปรับปรุงสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)
“สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI- CMU)”
ระหว่างวันจันทร์ที่ 9-วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564
เป็นเวลา 24 ชม.ของช่วงวันดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ERDI-CMU e-Card

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอส่งความส่งให้ทุกท่านในช่วงวาระดิถีขึ้นปีใหม่2564 ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก และคุณพระรัตนตรัย จงบัลดาลอวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรว ทั้งกาย ใจ ข้ามพ้นทุกอุปสรรค และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาทุกประการ

โครงการพัฒนาระบบติดตามการทำงานและโปรแกรมการทำนายพฤติกรรมของระบบผลิตก๊าซชีวภาพอัจฉริยะแบบ Real time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบก๊าซชีวภาพ

โครงการพัฒนาระบบติดตามการทำงานและโปรแกรมการทำนายพฤติกรรมของระบบก๊าซชีวภาพอัจฉริยะแบบ Real Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบก๊าซชีวภาพ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดติดตามการทำงานของระบบก๊าซชีวภาพ และใช้ข้อมูลการติดตามการทำงานของระบบก๊าซชีวภาพตามเวลาจริง (Real Time Monitoring) มาใช้ในการทำนายพฤติกรรมของระบบก๊าซชีวภาพ พร้อมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าในส่วนของระบบก๊าซชีวภาพที่คาดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น โดยเป็นการแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่น (Application) ให้กับผู้ดูแลระบบ ซึ่งทำให้สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ทันท่วงที ส่งผลให้การผลิตก๊าซชีวภาพมีความเสถีย

การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำเสียชนิดซัลเฟตสูง

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่