แนวทางการกำหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทย

แนวทางการกำหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทย

การกำหนดมาตรการการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตไฮโดรเจน มีเป้าประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งเสริมการผลิตไฮโดรเจนในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน ครอบคลุมภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง

โดยแนวทางที่สำคัญในการกำหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตไฮโดรเจน ประกอบด้วย

 1. ด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ครอบคลุม 
  1. พัฒนาโครงการนำร่องในการผลิตไฮโดรเจน
  1. พัฒนาการผลิตไฮโดรเจนในเชิงพาณิชย์
  1. สนับสนุนผู้ที่สนใจในการผลิตไฮโดรเจน
  1. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาไฮโดรเจนสีเขียว
  1. แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
 • ด้านตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม
  • ให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนสำหรับโครงการนำร่อง
  • ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ผลิต
  • สร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของไฮโดรเจน
  • สร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ใช้งานพลังงานไฮโดรเจน
  • สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนสำหรับผู้ผลิตไฮโดรเจน
 • ด้านราคาและต้นทุน ครอบคลุม
  • ศึกษาต้นทุนการผลิตและโครงสร้างราคาที่พิจารณาระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)
  • เตรียมมาตรการสนับสนุนด้านภาษี
  • เตรียมการจัดทำตลาดซื้อขายคาร์บอน
  • สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
  • ใช้กลไกราคาที่พิจารณาระดับการปล่อย GHG ในการซื้อขายไฮโดรเจนในเชิงพาณิชย์  

เรื่องที่น่าสนใจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

เป้าหมายการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

เป้าหมายการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

แนวทางการส่งเสริมการผลิตและการใช้งานไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

แนวทางการส่งเสริมการผลิตและการใช้งานไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่