แนวทางการส่งเสริมการผลิตและการใช้งานไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

แนวทางการส่งเสริมการผลิตและการใช้งานไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

การกำหนดนโยบาย แผนงาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตและการใช้งานไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์มีเป้าประสงค์เพื่อสนับสนุนการผลิตและการใช้งานไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ ที่คำถึงถึงบริบทด้านพลังงานและความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ควบคู่กับความจำเป็นในการลดก๊าซเรือนกระจก

กลยุทธ์และมาตรการที่สำคัญ

กลยุทธ์และมาตรการที่สำคัญในการทางการกำหนดนโยบาย แผนงาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตและการใช้งานไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย

  1. การจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านไฮโดรเจน ที่ครอบคลุมไปถึงการจัดทำแผนที่นำทางด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) แผนที่นำทางโครงการไฮโดรเจนของประเทศไทย และแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  2. การจัดทำนโยบายส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจน ซึ่งครอบคลุมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่น รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของการใช้ไฮโดรเจน
  3. การพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาของไฮโดรเจน
  4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกิจการไฮโดรเจน

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบาย แผนงาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการใช้งานเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ไฮโดรเจนมีแนวทางและข้อปฏิบัติในการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่น่าสนใจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

เป้าหมายการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

เป้าหมายการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

แนวทางการกำหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทย

แนวทางการกำหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทย

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่