ข้อมูลสาธารณะ 2565

================================================================

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5.ข้อมูลการติดต่อ

6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
-ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ. 2550
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย ฉบับที่1-4 (พ.ศ. 2555-2561)
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2559
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ 2563
ด้านการให้บริการวิชาการ
-กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550
-พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542

================================================================

การประชาสัมพันธ์

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

================================================================

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8.Q&A

9.Social Network
Facebook : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Twitter : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Youtube : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

================================================================

การดำเนินงาน

10.แผนดำเนินงานประจำปี

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 3 เดือน

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

================================================================

การปฏิบัติงาน

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
คู่มือการใช้ CMU E-document

================================================================

การให้บริการ

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17.E-Service
บุคคลทั่วไป
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อ-สอบถาม
บุคลากรสถาบัน
e-document
สวัสดิการบุคลากร
ระบบจองห้องประชุม
ระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
ระบบลาป่วย ลากิจ ฯลฯ
ระบบกรอกภาระงานสำหรับบุคลากร

================================================================

แผนการใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี

18.แผนการใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี รอบ 3 เดือน
งบรายได้ค่าใช้จ่าย มีค 65 (ไตรมาส 2 ปี65)
งบรายได้ค่าใช้จ่าย มิย 65 (ไตรมาส 3 ปี65)

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี

================================================================

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.ประกาศต่างๆ เดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

================================================================

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเกณฑ์บริหารงานบุคคล
ประกาศโครงสร้างเงินเดือน
ประกาศเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

================================================================

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แจ้งข้อร้องเรียน/เสนอแนะ
ติดต่อผู้บริหารสถาบันฯ

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

================================================================

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
พูดคุยผ่านช่องทาง Facebook สถาบันฯ

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

================================================================

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
■ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ได้รวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และรับทราบการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 (ดูเพิ่มเติม )
■ รองผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ได้เข้าร่วมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ CMU-ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ. ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการและผ่านระบบ Zoom Meeting (ดูเพิ่มเติม)

================================================================

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
■ จริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสาร)
■ จริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สื่อ)
■ คู่มือเนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ดูเพิ่มเติม)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1

================================================================

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

================================================================

แผนป้องกันทุจริต

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 3 เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

================================================================

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

================================================================

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่