บริการของสถาบันฯ

งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

EASY SMART METER (ESM) คือ ระบบติดตามการใช้พลังงานและแสดงผลการใช้พลังงานแบบ REAL TIME โดยระบบจะทำการเก็บข้อมูลการใช้ปริมาณไฟฟ้าจากมิเตอร์วัดไฟฟ้าแต่ละตัวมาประมวลผล ซึ่งผู้ใช้งานระบบ สามารถดูผลการใช้ไฟฟ้าแบบ ONLINE ผ่านอุปกรณ์ SMART DEVICES

ENIS.CMU.AC.TH

ระบบ EASY SMART METER (ESM) ช่วยตอบโจทย์การจัดการด้านพลังงานขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม สะดวกในการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานระบบเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในอาคาร และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการส่งสัญญาณของระบบ REAL TIME POWER MONITORING แสดงได้จากรูปที่ 2 โดยเริ่มต้นจาก อุปกรณ์ POWER METER ทำการตรวจวัดพลังงานตามจุดหรือโหลดการใช้พลังงานภายในอาคาร และส่งสัญญาณผ่านทางสายส่งสัญญาณ สายส่งสัญญาณจะส่งข้อมูลการใช้พลังงานไปยังกล่อง SERVER ส่งสัญญาณ เพื่อให้โปรแกรม REAL TIME POWER MONITORING ทำประมวลผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งการแสดงผลสามารถเรียกดูได้แบบออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ SMART DEVICES ต่างๆ ทำให้สามารถดูผลการใช้พลังงานแม้ว่า อยู่ในระยะไกลได้

Pages:Previous | Next

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่