บริการของสถาบันฯ

งานบริการวิเคราะห์และทดสอบ

งานห้องปฏิบัติการเคมี สถาบันพลังงาน มช. เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ โดยให้บริการ ดังนี้

 • บริการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย/น้ำทิ้ง
  (อัตราค่าบริการตามประกาศค่าธรรมเนียมการทดสอบ สถาบันพลังงาน มช. )
 • บริการทดสอบองค์ประกอบก๊าซ CH4 CO2 CO H2 N2 และ O2
  (อัตราค่าบริการ 2,300 บาท/ตัวอย่าง)
 • บริการทดสอบศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทน (Biochemical Methane Potential -BMP)
  (อัตราค่าบริการ 35,000 บาท/ตัวอย่าง)
 • บริการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย
  (อัตราค่าบริการและรายละเอียดการทดสอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการ )

ติดต่อสอบถาม
งานห้องปฏิบัติการ (วิระญา)
โทรศัพท์ 053942007 ต่อ 102
Email : Erdi.labchem@gmail.com
สถานที่ส่งตัวอย่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ดาวน์โหลดเอกสาร

Pages:Previous | Next

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่