หมวดหมู่: เทคโนโลยีด้านพลังงาน

เทรนด์ใหม่ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

เทรนด์ใหม่ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

ข้อมูลจาก ECAT Big news ใน www.egat.co.th เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 ได้สรุปความก้าวหน้าและแนวโน้มใหม่ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนไว้ 5 แนวทาง

Read More
ประโยชน์จากการผลิตปิโตรเลียมได้เองในประเทศ

ประโยชน์จากการผลิตปิโตรเลียมได้เองในประเทศ

สรุปจากบทความผลประโยชน์ที่ประเทศไทยรับทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ค่าภาคหลวง, ค่าภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 50% ของกำไร ซึ่งสูงกว่าธุรกิจประเภทอื่น, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากพนักงาน, เกิดการขยายการลงทุนและเกิดการจ้างงานทั้งในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง, ท้องถิ่นมีงบประมาณในการพัฒนาจากการได้รับจัดสรรค่าภาคหลวง, ราคาค่าไฟฟ้าไม่สูงเพราะใช้ก๊าซที่ผลิตได้เองที่ราคาต่ำกว่าการนำเข้า LNG เป็นต้น

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่