หมวดหมู่: เทคโนโลยีด้านพลังงาน

9 ปีคุ้มทุนก๊าซชีวภาพ ณ บจก.นามหงส์พาวเวอร์

9 ปีคุ้มทุนก๊าซชีวภาพ ณ บจก.นามหงส์พาวเวอร์

นี่คือ อีกหนึ่งความภูมิใจของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับ บริษัท นามหงส์พาวเวอร์ จำกัด มาตลอดในระยะเวลา 9ปีที่ผ่านมา โดยทางสถาบันฯได้ทำการติดตาม ให้คำแนะนำ กับทางบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ในระบบก๊าซชีวภาพที่สถาบันฯเป็นผู้ออกแบบและพัฒนา เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์ คุ้มทุนในการลงทุน และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคมอีกด้วย

Read More
เทรนด์ใหม่ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

เทรนด์ใหม่ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

ข้อมูลจาก ECAT Big news ใน www.egat.co.th เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 ได้สรุปความก้าวหน้าและแนวโน้มใหม่ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนไว้ 5 แนวทาง

Read More
ประโยชน์จากการผลิตปิโตรเลียมได้เองในประเทศ

ประโยชน์จากการผลิตปิโตรเลียมได้เองในประเทศ

สรุปจากบทความผลประโยชน์ที่ประเทศไทยรับทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ค่าภาคหลวง, ค่าภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 50% ของกำไร ซึ่งสูงกว่าธุรกิจประเภทอื่น, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากพนักงาน, เกิดการขยายการลงทุนและเกิดการจ้างงานทั้งในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง, ท้องถิ่นมีงบประมาณในการพัฒนาจากการได้รับจัดสรรค่าภาคหลวง, ราคาค่าไฟฟ้าไม่สูงเพราะใช้ก๊าซที่ผลิตได้เองที่ราคาต่ำกว่าการนำเข้า LNG เป็นต้น

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่