วัน: 3 กรกฎาคม 2020

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่พลังงานชีวมวล

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่พลังงานชีวมวล

ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานที่สามารถผลิตพลังงานชีวมวลอยู่มาก โดยส่วนมากมักได้จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ดังนี้ ฟาง เหง้ามันสำปะหลัง แกลบ ใบอ้อย ยอดอ้อย ชานอ้อยหรือกากอ้อย ซังข้าวโพดและลำต้น เศษไม้ยางพารา เป็นต้น

Read More
พืชใดเหมาะแก่การ                     นำมาผลิตไบโอดีเซล?

พืชใดเหมาะแก่การ นำมาผลิตไบโอดีเซล?

พืชน้ำมันมีหลายชนิดบางชนิดถึงแม้จะสามารถผลิตไบโอดีเซลได้ แต่ก็ไม่นิยมนำมาผลิตด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

Read More