เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงาน        ลดค่าไฟ ไร้ปัญหากลิ่นเหม็น  ด้วย Biogas

เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงาน ลดค่าไฟ ไร้ปัญหากลิ่นเหม็น ด้วย Biogas

“มาเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงาน ลดค่าไฟ ไร้ปัญหากลิ่นเหม็นด้วย ด้วยระบบ Biogas กันเถอะ”

ระบบ Biogas ที่บางท่านเรียกว่าระบบก๊าซชีวภาพ คือ เทคโนโลยีการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสีย โดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ ซึ่งนอกจากจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียแล้ว ยังสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนอีกด้วย

ประเภทน้ำเสียที่สามารถนำมาผลิต Biogas เช่น น้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ น้ำเสียจากโรงงานประเภทเกษตรอุตสาหกรรม หรือจากน้ำชะขยะ เป็นต้น ซึ่งจากกระบวนการหมักย่อยน้ำเสีย จะได้ก๊าซ มีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซอื่นๆ มีอัตราส่วนโดยเฉลี่ย 65 : 33 : 2 ซึ่งก๊าซมีเทน มีคุณสมบัติจุดไฟติด สามารถนำมาผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ได้

ประโยชน์จากระบบ Biogas

1. Biogas สามารถนำไปทดแทนแหล่งเชื้อเพลิงอื่นๆได้ เช่น พลังงานไฟฟ้า และก๊าซ CBG เป็นต้น
2. ลดมลภาวะกลิ่นเหม็น ลดจำนวนแมลงวัน และช่วยบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กากอินทรีย์ที่ออกจากระบบสามารถใช้เป็นปุ๋ยสำหรับเพาะปลูกพืช และปรับปรุงดินได้เป็นอย่างดี
4. น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว สามารถนำกลับมาใช้ทำความสะอาดคอกสัตว์หรือเพื่อการเกษตรได้ดี
5. แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดสภาวะโลกร้อน

มาร่วมกันเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงานทดแทน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงาน ลดค่าไฟ ไร้ปัญหากลิ่นเหม็นด้วย ด้วยระบบ Biogas
เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงาน ลดค่าไฟ ไร้ปัญหากลิ่นเหม็นด้วย ด้วยระบบ Biogas

เรื่องที่น่าสนใจ

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานทดแทน

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานทดแทน

ไม้โตเร็ว 5 ชนิด ที่มีศักยภาพในการปลูกเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

ไม้โตเร็ว 5 ชนิด ที่มีศักยภาพในการปลูกเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

สำรวจ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สำรวจ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นพลังงาน

เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นพลังงาน