วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่พลังงานชีวมวล

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่พลังงานชีวมวล

ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานที่สามารถผลิตพลังงานชีวมวลอยู่มาก โดยส่วนมากมักได้จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ดังนี้ ฟาง เหง้ามันสำปะหลัง แกลบ ใบอ้อย ยอดอ้อย ชานอ้อยหรือกากอ้อย ซังข้าวโพดและลำต้น เศษไม้ยางพารา เป็นต้น

ข้อดีของพลังงานชีวมวลนอกจากจะเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้แล้ว ยังเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก และถ้าเรารู้จักนำพลังงานชีวมวลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถลดการใช้พลังงานด้านอื่น ๆ เช่น พลังงานจากน้ำมัน ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ฯลฯ ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศให้เพิ่มขึ้นจากเดิม

อ้างอิงข้อมูลจาก: http://www.touchtechdesign.com/eppo/ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก/ชนิด-ประเภท-และเทคโนโลยี/

เรื่องที่น่าสนใจ

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานทดแทน

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานทดแทน

ไม้โตเร็ว 5 ชนิด ที่มีศักยภาพในการปลูกเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

ไม้โตเร็ว 5 ชนิด ที่มีศักยภาพในการปลูกเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

สำรวจ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สำรวจ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นพลังงาน

เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นพลังงาน