ประกาศรับสมัครคนดูแลระบบชีวมวล_ตค63

ประกาศรับสมัครคนดูแลระบบชีวมวล_ตค63

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.นครพิงค์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นเป็นสถาบันชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียน ด้านพลังงานชีวภาพ โดยเป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ด้านพลังงานระดับประเทศและระดับนานาชาติในการวิจัยและพัฒนารวมถึงให้บริการวิชาการโดยมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในด้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในทุกแขนงสาขา อาทิ การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานที่มีคุณภาพ ทั้งด้านพลังงานทดแทน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือประสิทธิภาพพลังงาน และการจัดหาพลังงาน เช่น Biogas, Biomass, Biodiesel และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังให้บริการทางวิชาการด้านพลังงานและด้านที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผลกระทบจากพลังงาน รวมถึงให้บริการแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านพลังงานในทุกด้าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานจ้างชั่วคราว ประจำโครงการ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง

  • คนงานดูแลระบบชีวมวล จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่ง คนงานดูแลระบบชีวมวลแบบครบวงจร

  • เพศชาย  อายุไม่เกิน 50 ปี
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนต้น       

หน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง คนงานดูแลระบบชีวมวล

             มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด,  ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์, คัดแยกขยะชีวมวล, ล้างเครื่องยนต์, ดูแลรักษาพื้นที่ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ download ใบสมัครได้ที่นี่ พร้อม ยื่นใบสมัครได้โดยตรงที่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในบริเวณสถานีวิจัยศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ) ถนนคลองชลประทาน ตำบล   

สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 เวลา 08.30 – 17.00 น. ในวันและเวลาราชการ หรือ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  30 ตุลาคม  2563

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
  • ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
  • ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
  • หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
  • ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์

เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

            สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  2 พฤศจิกายน  2563 ที่ www.erdi.cmu.ac.th

วัน เวลา และวิธีการคัดลือก

      สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (วัน เวลาสอบจะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก)

สถานที่สอบ

          ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องที่น่าสนใจ

31-03-66 ประกาศผลการคัดเลือก_วิศวกรคาร์บอน

31-03-66 ประกาศผลการคัดเลือก_วิศวกรคาร์บอน

16-03-66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิศวกรคาร์บอน

16-03-66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิศวกรคาร์บอน

15-03-66 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิศวกร CBG_มี.ค.66

15-03-66 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิศวกร CBG_มี.ค.66

15-03-66 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พัสดุ IT โปรแกรมเมอร์

15-03-66 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พัสดุ IT โปรแกรมเมอร์

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่