พนักงานพัฒนาซอฟแวร์ประจ าโครงการ

พนักงานพัฒนาซอฟแวร์ประจ าโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารเต็มได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.นครพิงค์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นเป็นสถาบันผลิตผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนที่ตอบสนองความต้องการในภูมิภาคอาเซียน, ให้บริการวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล, สนับสนุนยุทธศาสตร์พลังงานและ smart city ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง

พนักงานพัฒนาซอฟแวร์ประจำโครงการ

ระยะเวลาสัญญาจ้าง
เบื้องต้น 6 เดือน (รวมทดลองงาน 1 เดือน) ต่อสัญญาครั้งละ 6 เดือน

อัตราเงินเดือน
17,000 บาท (หรือสูงกว่า ตามศักยภาพและประสบการณ์)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี computer science หรือ software engineering
 • มีความสามารถด้านการท า web-application ที่สามารถค านวณและบริหารฐานข้อมูลใน format ต่าง ๆ
  เพื่อแสดงผลในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก
 • มีความเข้าใจเรื่อง hardware / software interface ในรูปแบบต่าง ๆ และการสื่อสารผ่าน API รูปแบบ
  ต่าง ๆ
 • มีความเข้าใจเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลแบบ onsite / on-cloud และการเชื่อมโยงระหว่าง
  web-application และ mobile-applicatio
 • วันเวลาที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งใบสมัครได้ทาง email : erdicmu.hr@gmail.com
 • Download
 • ใบสมัครได้ที่
  https://erdi.cmu.ac.th/download/publications/regist/erdi_p1_Update.pdf
  https://erdi.cmu.ac.th/download/publications/regist/erdi_p2_Update.pdf
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 0 5394 2007-9 ต่อ 211 , 09 3561 4629

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องส่งพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 2. ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร
 3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 4. ทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน
 5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
 6. ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์
 7. เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวันเวลาการสอบคัดเลือก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวันเวลาการสอบคัดเลือก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ทาง website : https://erdi.cmu.ac.th/

เรื่องที่น่าสนใจ

31-03-66 ประกาศผลการคัดเลือก_วิศวกรคาร์บอน

31-03-66 ประกาศผลการคัดเลือก_วิศวกรคาร์บอน

16-03-66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิศวกรคาร์บอน

16-03-66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิศวกรคาร์บอน

15-03-66 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิศวกร CBG_มี.ค.66

15-03-66 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิศวกร CBG_มี.ค.66

15-03-66 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พัสดุ IT โปรแกรมเมอร์

15-03-66 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พัสดุ IT โปรแกรมเมอร์

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่