ERDI-CMU กับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน  #พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนจากขยะ

ERDI-CMU กับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน #พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนจากขยะ


โรงไฟฟ้าจากขยะ ที่ไม่ต้องเผาเพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพแบบหมักแห้ง ของERDI-CMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยผลงานที่ผ่านมา สถาบันฯได้สนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก ภายในช่วงเวลา 5-10 ปี สถาบันฯได้รับมอบหมายให้ดูแล ออกแบบและบริหารการจัดการในส่วนของ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช. เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนในการผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทนจากขยะ

ปัจจุบันการดำเนินงานของศูนย์ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพสได้วันละกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร
โดยนำไปปรับปรุงคุณภาพและนำไปผลิตเป็นไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในศูนย์ ได้กว่า 26,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.
  • ผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ เพื่อใช้ในระบบขนส่ง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉลี่ยปีละ 18,000 บาท กิโลกรัมต่อปี
  • สามารถลดปริมาณการกำจัดขยะจากการกำจัดทิ้งแบบฝังกลบ และแบบเผาได้ 4,500 ตันต่อปี
  • ลดปริมาณอาหารจากการฝังกลบได้ 500 ตันต่อปี
  • ลดปริมาณกากไขมันจากการฝังกลบได้ 125 ตันต่อปี
  • สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 10,900 ตันคาร์บอนต่อปี

และนี่คือหนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก 3 ยุทธศาสตร์เชิงรุก ที่ดำเนินการได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้นแบบให้ภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการ ชีวิตหรือเมืองได้อย่างยั่งยืน

เรื่องที่น่าสนใจ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะโดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมเพื่อลดการเผา

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะโดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมเพื่อลดการเผา

สมาคมก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ไทย ศึกษาดูงานการเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และ ระบบก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed Biomethane Gas : CBG)

สมาคมก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ไทย ศึกษาดูงานการเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และ ระบบก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed Biomethane Gas : CBG)

หลังคาบ้านที่เหมาะในการติดตั้งแผง Solar Cell

หลังคาบ้านที่เหมาะในการติดตั้งแผง Solar Cell

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่