เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ตอบโจทย์โรงไฟฟ้าชุมชน

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ตอบโจทย์โรงไฟฟ้าชุมชน

CMU – CSTR Technologyก๊าซชีวภาพ ไม่เพียงแต่จะสามารถผลิตได้จากน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังสามารถผลิตได้จากพืชบางชนิดอีกด้วย เช่น หญ้าเนเปียร์ (หรือหญ้าเลี้ยงช้าง) อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ซึ่งพืชเหล่านี้ จะถูกเรียกว่า “พืชพลังงาน”

จากการวิจัยในห้องปฎิบัติการที่ได้มาตรฐานของ ERDI – CMU ได้พัฒนาเทคโนโลยี “CMU – CSTR” ขึ้น เพื่อนำมาใช้กับการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน โดยเฉพาะหญ้าเนเปียร์ เพื่อรองรับสภาวะการขาดแคลนพลังงานในอนาคต และส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับสถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศไทย

คุณสมบัติของเทคโนโลยี

*มีลักษณะเป็นถังปฏิกรณ์ที่มีการกวนอย่างทั่วถึงภายในถังเหมาะสำหรับวัตถุดิบทั้งของเหลวที่มีสารแขวนลอยสูงและของแข็ง-คุณภาพขอ งเทคโนโลยี ได้ผ่านการวิจัย ค้นคว้า โดยทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญของ ERDI—CMU ใน ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐาน

-ประสิทธิภาพของระบบ โดยการทดสอบการเดินระบบ CMU—CSTR มากกว่า 2 ปี

-ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

-ไม่มีความยุ่งยากในการดูแลบำรุงรักษาประโยชน์ที่ได้รับ-สามารถนำก๊าซชีวภาพไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนช่วยลดภาวะโลกร้อน-ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ

-รองรับการขาดแคลนพลังงานในอนาคตี-เหมาะกับการจัดตั้งเป็นโรงไฟฟ้าชุมชน

-พลังงานที่ได้ เป็นพลังงานสะอาด ส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนขอบเขตการดำเนินงานของ ERDI – CMU

-ให้บริการสำรวจทางวิศวกรรม วิเคราะห์ ออกแบบ และคัดสรร

-เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพน้ำ เสียแต่ลประเภท-ให้บริการ ทั้งในรูปแบบที่ปรึกษา และรูปแบบ Turn key-ให้บริการควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างระบบ

-ให้บริการเริ่มต้นเดินระบบและติดตามผลทำงานของระบบ

-ให้บริการฝึกอบรม มาตรฐานความปลอดภัย-ให้บริการประสานงานด้านข้อมูลและเอกสารในการจัดหาเงินทุน
สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311

#Line : @vpr4950b#CleanEnergyExpertiseProfessionallyDelivered#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #AffordableAndCleanEnergy#พลังงานทดแทน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์ #ชีวมวล #หมอกควัน #PM2.5 #WastewaterManagementSolution #การประหยัดพลังงาน#Biogas #CBG #Compressedbiomethanegas#GreenandCleanCommunitySolution#SolarCell

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่