สถาบันพลังงาน มช.ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.จัดงานสัมมนา Eco-Shift Holistic Transformation Towards Environmenttal Sustainability

สถาบันพลังงาน มช.ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.จัดงานสัมมนา Eco-Shift Holistic Transformation Towards Environmenttal Sustainability

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาหัวข้อ Eco-Shift Holistic Transformation Towards Environmenttal Sustainability โดยมี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี ผศ.ปฏิรูป ผลจันทร์ หัวหน้าภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมภายในงานโดยมีนักวิชาการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรโดย Professor Dato’ Seri Ir. Dr. Zaini bin Ujang (PE, FCIWEM, FlChem) Former Secretary General, Ministry of Energy, Green Technology and Water (KeTTHA) ณ ห้องประชุมอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่องที่น่าสนใจ

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

CMU NO GIFT POLICY

CMU NO GIFT POLICY

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่