ERDICMUส่ง2โครงการ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร มช. ขึ้นทะเบียน T- VER ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนุนการพัฒนายั่งยืน

ERDICMUส่ง2โครงการ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร มช. ขึ้นทะเบียน T- VER ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนุนการพัฒนายั่งยืน

ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI-CMU ) ได้รับประกาศเกียรติคุณในการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) เรียกย่อว่า T-VER  จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยได้ทำการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และโครงการผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะของศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ จำนวนทั้งสิ้น 403 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ทั้งนี้ สถาบันพลังงาน มช. พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG13 Climate action) และผลักดันเป้าหมายของประเทศไทยที่มุ่งสู่พลังงานสะอาดเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 โดยดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการจัดการพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความรับผิดชอบต่อสังคม

เรื่องที่น่าสนใจ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะโดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมเพื่อลดการเผา

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะโดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมเพื่อลดการเผา

สมาคมก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ไทย ศึกษาดูงานการเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และ ระบบก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed Biomethane Gas : CBG)

สมาคมก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ไทย ศึกษาดูงานการเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และ ระบบก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed Biomethane Gas : CBG)

ERDI-CMU พัฒนา”ระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรีเพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม ลดการปล่อยก๊าคาร์บอน8.6 เมตริกตันต่อปี

ERDI-CMU พัฒนา”ระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรีเพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม ลดการปล่อยก๊าคาร์บอน8.6 เมตริกตันต่อปี

18วิธีใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

18วิธีใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่