ERDI CMU กับเทคโนโลยีเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน ช่วยธุรกิจสู่ Net zero

ERDI CMU กับเทคโนโลยีเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน ช่วยธุรกิจสู่ Net zero

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนแนวทาง ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย ภายในปี ค.ศ. 2065 – 2070 และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก SDGs ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน

 ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น นำมาซึ่งความร่วมมือของทั่วโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้นวัตกรรมในการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างถูกคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการให้หน่วยงานเปิดเผยและจัดการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการออกกฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

การแข่งขันในตลาดสินค้าคาร์บอนต่ำ ฯลฯ หน่วยงาน บริษัทต่างๆที่หันมาใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามความตกลงปารีส ควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI-CMU ) เล็งถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าว การมุ่งเน้นงานวิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุน และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่กำหนดไว้ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และประเทศอย่างยั่งยืน

งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยให้หน่วยงานและธุรกิจสามารถ บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ERDI-CMU เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานสะอาด Waste water Management Solution

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20ปี ในการจัดการ “น้ำเสียหรือของเสีย” ที่เกิดจากฟาร์มปศุสัตว์ หรือเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นพลังงาน ตามแนวทาง Waste water Management Solution

ซึ่งนอกจากจะสามารถจัดการปัญหาน้ำเสียหรือของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังได้พลังงานทดแทนในรูปแบบก๊าซชีวภาพอีกด้วย

แนวทาง Wastewater Management Solution นี้ จะนำน้ำเสียไปแปลงเป็นพลังงาน ด้วยระบบ Biogas ซึ่งก๊าซที่ผลิตได้นั้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ นำผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า นำไปทดแทนก๊าซ LPG และนำไปปรับปรุงประสิทธิให้กลายเป็นก๊าซ CBG เพื่อนำไปเติมในรถยนต์ รวมไปถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบก๊าซชีวภาพ ได้แก่ Biogas Flare, Bioscrubber

ดังนั้น เทคโนโลยีของ ERDI-CMU ที่พร้อมให้บริการในแนวทางการจัดการน้ำเสีย (ERDI-Wastewater Management Solution) มีทั้งหมด 4 เทคโนโลยี

1. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Production System)

2. ระบบผลิตก๊าซ CBG (Compressed Biomethane Gas Production System)

3. ชุดเผาก๊าซส่วนเกิน (Biogas Flare) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย

4. ชุดลดความชื้น (Bioscrubber) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน

ติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311

#Line : @vpr4950b

#คิดถึงพลังงานคิดถึงERDICMU

#ERDICMU

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่