สถาบันพลังงาน มช. จัดงานสัมมนา “โครงการสำรวจและวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัย (Research Gap) ของเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพและไบโอมีเทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย”

สถาบันพลังงาน มช. จัดงานสัมมนา “โครงการสำรวจและวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัย (Research Gap) ของเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพและไบโอมีเทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย”

คุณนฤมล อินทรักษ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการสำรวจและวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัย (Research Gap) ของเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพและไบโอมีเทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมี ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ บรรยายขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ และผลการสำรวจและวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัย พร้อมประเด็นถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้กอบการฟาร์มปศุสัตว์เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ในวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่องที่น่าสนใจ

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

CMU NO GIFT POLICY

CMU NO GIFT POLICY

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่