ขยะ(ที่ผ่านการคัดแยก)ถูกนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง

ขยะ(ที่ผ่านการคัดแยก)ถูกนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง

ที่  “ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร”มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรานำขยะที่ผ่านการคัดแยกมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน ด้วยกระบวนการเดินระบบและติดตามผล (operation & monitoring) การผลิตก๊าซชีวภาพจากชีวมวลเหลือใช้ของ เพื่อการผลิตไฟฟ้าและก๊าซไบโอมีเทนอัด

จับต้องได้ในเชิงปริมาณ

1)      ขยะมูลฝอย และชีวมวลได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าปีละ 3,300 ตัน

2)      มูลสัตว์, เศษกิ่งไม้-ใบไม้ และเศษวัสดุชีวมวล ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า 2,400 ตันต่อปี

3)      ผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด เพื่อนำไปใช้ในระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัยได้ 13,200 กก.ต่อปี

4)  สามารถผลิตสารบำรุงดิน จากตะกอนชีวภาพได้ไม่น้อยกว่า 1,100 ตันต่อปี

วัดผลได้ในเชิงคุณภาพ

1)      ปริมาณขยะมูลฝอยและชีวมวลภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในอาคาร, และพื้นที่ส่วนกลาง ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยไม่เหลือตกค้าง มากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณขยะมูลฝอยและชีวมวลทั้งหมด

2)      มีการบูรณการการจัดการชีวมวล ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และมีกระบวนการจัดการในพื้นที่ส่วนกลาง อย่างมีส่วนร่วม โดยผู้รับบริการ/หน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

3)      ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด มีประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด ที่กำลังการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด 24 Nm3/hr หรือ 19.2 kg/hr (หรือ 460 kg/day เมื่อเดินระบบต่อเนื่อง 24 hr)

เรื่องที่น่าสนใจ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่