กาศประกวดราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ และไบโอดีเซลขนาดรวม 360 กิโลวัตต์ ด้วยวิธี e-bidding

กาศประกวดราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ และไบโอดีเซลขนาดรวม 360 กิโลวัตต์ ด้วยวิธี e-bidding

================================================================

ดาวโหลดเอกสาร :

1) ประกาศประกวดราคา_20220322_1.pdf

2) เอกสารประกวดราคา_20220322_2.pdf

3) TOR_20220322_3.pdf

เรื่องที่น่าสนใจ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเตาเผาถ่านแบบต่อเนื่องพร้อมระบบสนับสนุน (Wood Chips Carbonization Plant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเตาเผาถ่านแบบต่อเนื่องพร้อมระบบสนับสนุน (Wood Chips Carbonization Plant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อชุดเตาเผาถ่านแบบต่อเนื่องพร้อมระบบสนับสนุน (Word Chips Carbornization Plant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อชุดเตาเผาถ่านแบบต่อเนื่องพร้อมระบบสนับสนุน (Word Chips Carbornization Plant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อชุดเตาเผาถ่านแบบต่อเนื่องพร้อมระบบสนับสนุน (Wood ChipsCarbonization Plant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อชุดเตาเผาถ่านแบบต่อเนื่องพร้อมระบบสนับสนุน (Wood ChipsCarbonization Plant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคางานซื้อหลอด LED  T5

ประกาศประกวดราคางานซื้อหลอด LED T5

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่