คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)และเจ้าหน้าที่กองทุน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)และเจ้าหน้าที่กองทุน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชน เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับคณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่กองทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณชุมนัดภ์ มณีศิริ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

เรื่องที่น่าสนใจ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

คณะดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และThompson Rivers Unversity ประเทศแคนาดา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และThompson Rivers Unversity ประเทศแคนาดา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักเรียนค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร เรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างไรให้ถูกวิธี

นักเรียนค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร เรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างไรให้ถูกวิธี

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่