มช .จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ ให้กับผู้บริหารและองค์กรใน จ.ภูเก็ต

มช .จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ ให้กับผู้บริหารและองค์กรใน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 4 และ 7 มิถุนายน 2562 โครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดสัมมนา เรื่อง การติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ที่จอดรถยนต์อัจฉริยะ ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโครงการ กำหนดแนวทางการทำงานของคณะทำงานทั้งสองหน่วยงาน ชี้แจงหลักการทำงานของระบบที่จอดรถยนต์อัจฉริยะ การติดตั้งเซ็นเซอร์ การจัดเก็บข้อมูลของเซ็นเซอร์ผ่านระบบคลาวด์ รูปแบบการแสดงผลของข้อมูลผ่านเว็บไซต์/เว็บแอปพลิเคชัน การแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการติดตั้งเซ็นเซอร์ผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ การวางระบบโครงข่ายการส่งสัญญาณระยะไกล และความเป็นไปได้ในการติดตั้งเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ Internet of Things (IoT) อื่นที่สามารถพัฒนาและต่อยอดได้ในอนาคต

โดยงานสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจาก นายถาวร จิรพัฒนโสภณ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, ประธานชุมชนย่านเมืองเก่า, หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์พร้อมผู้ช่วยกลุ่มงาน, หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมจราจร และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

เรื่องที่น่าสนใจ

ต้นแบบโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะสำหรับพื้นที่ห่างไกล

ต้นแบบโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะสำหรับพื้นที่ห่างไกล

ERDI CMU กับเทคโนโลยีเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน ช่วยธุรกิจสู่ Net zero

ERDI CMU กับเทคโนโลยีเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน ช่วยธุรกิจสู่ Net zero

ERDICMUส่ง2โครงการ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร มช. ขึ้นทะเบียน T- VER ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนุนการพัฒนายั่งยืน

ERDICMUส่ง2โครงการ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร มช. ขึ้นทะเบียน T- VER ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนุนการพัฒนายั่งยืน

‘กากกาแฟ’ พลังงานเชื้อเพลิงลดโลกร้อน

‘กากกาแฟ’ พลังงานเชื้อเพลิงลดโลกร้อน