มช .จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ ให้กับผู้บริหารและองค์กรใน จ.ภูเก็ต

มช .จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ ให้กับผู้บริหารและองค์กรใน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 4 และ 7 มิถุนายน 2562 โครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดสัมมนา เรื่อง การติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ที่จอดรถยนต์อัจฉริยะ ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโครงการ กำหนดแนวทางการทำงานของคณะทำงานทั้งสองหน่วยงาน ชี้แจงหลักการทำงานของระบบที่จอดรถยนต์อัจฉริยะ การติดตั้งเซ็นเซอร์ การจัดเก็บข้อมูลของเซ็นเซอร์ผ่านระบบคลาวด์ รูปแบบการแสดงผลของข้อมูลผ่านเว็บไซต์/เว็บแอปพลิเคชัน การแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการติดตั้งเซ็นเซอร์ผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ การวางระบบโครงข่ายการส่งสัญญาณระยะไกล และความเป็นไปได้ในการติดตั้งเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ Internet of Things (IoT) อื่นที่สามารถพัฒนาและต่อยอดได้ในอนาคต

โดยงานสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจาก นายถาวร จิรพัฒนโสภณ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, ประธานชุมชนย่านเมืองเก่า, หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์พร้อมผู้ช่วยกลุ่มงาน, หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมจราจร และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่