การติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า ต้องขออนุญาตหรือไม่?

การติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า ต้องขออนุญาตหรือไม่?

จากข้อมูล เว็บของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน Energy Regulatory Commission ระบุว่า ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแล้ว หรือเพื่อใช้ภายในอาคารหรือกิจการซึ่งไม่ได้จำหน่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับได้ Online บน Website ของสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางหรือสำนักงาน กกพ. ประจำเขตในแต่ละพื้นที่อาคารตั้งอยู่

สรุปว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าซึ่งไม่ได้จำหน่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการดังนี้

1.จัดทำแบบการติดตั้งโดยให้วิศวกรโยธาตรวจสอบและลงนาม แล้วแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล,อบต. เป็นต้น) รับทราบการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ บนหลังคาที่พักอาศัย

2.ผู้ขออนุญาตติดตั้งได้รับหลักฐานจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.ดำเนินการติดตั้งจนเสร็จสิ้น

4.ลงทะเบียนแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (สำนักงาน กกพ./Online )

5.แจ้ง กฟน. หรือ กฟภ. ให้เข้าตรวจสอบระบบแล้วชำระค่าใช้จ่ายต่างๆน

6.สำนักงาน กกพ. ออกหนังสือแจ้งยกเว้นการขออนุญาตฯ

7.ยื่นสำเนาหนังสือรับแจ้งยกเว้นการขออนุญาตฯ ต่อ กฟน. หรือ กฟภ.

8.เมื่อผ่านการตรวจสอบระบบผลิต/เชื่อมโยงไฟฟ้า ตามข้อกำหนด

9.เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าหรือใช้งานระบบฯ

Credit: http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=200&Tag=SolarRooftop และ www.solarone.asia

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่