วัน: 5 พฤษภาคม 2020

เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)

เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)

เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) คือ การนำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ

Read More
Waste to Energy : การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ทำได้หลากหลายวิธี

Waste to Energy : การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ทำได้หลากหลายวิธี

Waste to Energy
การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งการนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานนั้น นอกจากเป็นการกำจัดขยะไม่ให้ล้นเมืองแล้ว ยังช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอีกด้วย

Read More
“อันตรายและความปลอดภัยในระบบก๊าซชีวภาพ”

“อันตรายและความปลอดภัยในระบบก๊าซชีวภาพ”

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพไปทั่วประเทศ ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ครอบคลุมของเสียต่างๆ ที่มีในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมเกษตร และขยะ เช่น โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานน้ำมันปาล์ม และโรงงานเอทานอล โดยมีวัตถุประสงค์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แก้ไขเรื่องกลิ่นเหม็นต่อชุมชนใกล้เคียง หรือการผลิตพลังงานไว้ใช้เองเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม น้ำมันดีเซล หรือไฟฟ้า พร้อมกับมีแรงกระตุ้นจากกระบวนการทางด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด(CDM) ถือเป็นการนำของเสียที่เคยปล่อยทิ้งไปกลับมาสร้างมูลค่า และยังเป็นพลังงานทดแทนที่เราผลิตได้เองไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามหากเราไม่มีความระมัดระวัง และวางมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างดีพอแล้ว ระบบก๊าซชีวภาพอาจสร้างเสียหาย และเกิดอันตรายได้ ดังนั้น การทำความรู้จักกับระบบก๊าซชีวภาพ อันตรายและความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผู้ใช้งานต้องมีความรู้อย่างเพียงพอ

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่