เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)

เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)

คือ การนำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ

ระบบเชื้อเพลิงขยะ มีทั้งข้อดี และข้อกำจัด ดังนี้

ข้อดี
– มีค่าความร้อนสูงเทียบเท่ากับชีวมวล และมีความชื้นต่ำ
– เป็นระบบเชื้อเพลิงที่ง่ายต่อการจัดเก็บ การบริหารจัดการ การขนส่ง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
– เป็นเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตได้ทั้งพลังงานความร้อน และพลังงานไฟฟ้า

ข้อเสีย
– จำเป็นต้องคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำเข้าสู่ระบบ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการคัดแยกขยะสูง
– ในการขนส่งเชื้อเพลิงเพื่อนำไปพลังงานในรูปแบบต่างๆ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายระบบโลจิสติกส์เกิดขึ้น
– เป็นระบบเชื้อเพลิง ที่ต้องระบบอื่นที่นำมารองรับเพื่อรองรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงขยะเป็นพลังงานอีกต่อหนึ่ง

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่