แนวทางการ สร้างชุมชนน่าอยู่ ไร้มลพิษ ด้วยพลังงานทดแทน

แนวทางการ สร้างชุมชนน่าอยู่ ไร้มลพิษ ด้วยพลังงานทดแทน

แนวทางการ สร้างชุมชนน่าอยู่ ไร้มลพิษ ด้วยพลังงานทดแทนหรือ Green and Clean Community Solution
การพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนสังคมสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพนั้น
หลักสำคัญคือจำเป็นต้องมีการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำเป็นต้องดูแลรักษาระบบนิเวศภายในชุมชุมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ปลอดจากปัญหามลพิษ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอีกด้วย
เทคโนโลยีของ ERDI-CMU ที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการ
เพื่อสร้างพลังงานสะอาดเพื่อชุมชนและการเปลี่ยนของเสียภายในชุมชนให้เป็นพลังงานทดแทน ได้แก่
1. Solar Cell เป็นพลังงานสะอาด ที่สามารถนำไปติดตั้งไว้บนหลังคาในพื้นที่ต่างๆ ภายในชุมชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า และพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้
2. Biogas System เป็นระบบที่ขยะและน้ำเสียชุมชนภายในชุมชน สามารถนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม นำไปผลิตเป็นไฟฟ้า หรือนำไปปรับปรุงคุณภาพเพื่อเติมเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์
3. Pyrolysis System เป็นระบบที่เปลี่ยนเศษวัสดุชีวมวลให้เป็นพลังงานโดยวิธีการเผาไหม้โดยไม่ใช้ออกซิเจน ไม่สร้างมลพิษทางอากาศ ช่วยลดปัญหาหมอกควัน เหมาะกับพื้นที่ที่มีเศษวัสดุชีวมวลที่ยากต่อการกำจัดเป็นจำมาก เช่น ซังข้าวโพด ฟางข้าว เศษกิ่งไม้ ซึ่งก๊าซไพโรไลซิส ที่ผลิตได้สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ รวมไปถึงถ่านชีวภาพ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับพื้นการเกษตรของชุมชน
4. Easy Smart Meter (ESM) เป็นระบบที่ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ที่อยู่ในอาคารอย่างแท้จริง เพื่อการบริหารจัดการพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการอาคารสำนักงานต่างๆ ที่ต้องการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากจากนี้ ERDI-CMU ยังมีบริการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของชุมชน และบริการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนการลดก๊าซเรือนกระจก
5. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของชุมชน ที่ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025
6. บริการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนการลดก๊าซเรือนกระจก / บริการตรวจสอบและทวนสอบ (Validation and Verification: VVB) ภายใต้โครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ โดยสามารถนำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น หรือ “คาร์บอนเครดิต” ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้ เพื่อสร้างรายได้แก่องค์กร
เราพร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ ในการสร้างชุมชนน่าอยู่ ไร้มลพิษ ด้วยพลังงานทดแทน

Green and Clean Community Solution
Green and Clean Community Solution

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน
ติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311
#Line : @vpr4950b
#คิดถึงพลังงานคิดถึงERDICMU
#ERDICMU
#FacebookFanpage :erdicmu
#YoutubeChannel : erdimedia
#Twitter : Erdi-Cmu
#blockdit.com/erdicmu
#พลังงานทดแทน #โรงไฟฟ้าชุมชน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก
#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์ #ชีวมวล #หมอกควัน #PM2.5 #หญ้าเนเปียร์ #WastewaterManagementSolution
#Biogas #CBG #Compressedbiomethanegas

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่