วัน: 22 เมษายน 2022

แนวทางการ สร้างชุมชนน่าอยู่ ไร้มลพิษ ด้วยพลังงานทดแทน

แนวทางการ สร้างชุมชนน่าอยู่ ไร้มลพิษ ด้วยพลังงานทดแทน

แนวทางการ สร้างชุมชนน่าอยู่ ไร้มลพิษ ด้วยพลังงานทดแทนหรือ Green and Clean Community Solution
การพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนสังคมสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพนั้น
หลักสำคัญคือจำเป็นต้องมีการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำเป็นต้องดูแลรักษาระบบนิเวศภายในชุมชุมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ปลอดจากปัญหามลพิษ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอีกด้วย
เทคโนโลยีของ ERDI-CMU ที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการ
เพื่อสร้างพลังงานสะอาดเพื่อชุมชนและการเปลี่ยนของเสียภายในชุมชนให้เป็นพลังงานทดแทน

Read More
เยาวชนมูลนิธิโฟโคลาเร เรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

เยาวชนมูลนิธิโฟโคลาเร เรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

เยาวชนมูลนิธิโฟโคลาเร เรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การแยกขยะอย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพ

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่