ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ     CMU-Modified        Covered Lagoon

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ CMU-Modified Covered Lagoon

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ณ IOI Unico Desa palm oil mill ตั้งอยู่ที่ รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย โดยออกแบบและกำกับดูแลงานก่อสร้าง ระบบก๊าซชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มของ Coronation Palm Oil Mill ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มที่มีกำลังการผลิต 60 ตัน/ชั่วโมง ซึ่งทำให้เกิดน้ำเสีย 700 ลบ.ม.ต่อวัน

การดำเนินโครงการได้ทำการออกแบบระบบก๊าซชีวภาพ แบบ CMU-Modified Covered Lagoon ขนาด 35,000 ลบ.ม. เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสีย 700 ลบ.ม.ต่อวัน น้ำเสียมีค่าซีโอดี 70,000 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 20,825 ลบ.ม.ต่อวัน โดยก๊าซชีวภาพที่ได้จะนำไปเผาทิ้งในหอเผา

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ CMU-Modified Covered Lagoon
• สามารถกำจัดน้ำเสียในรูปของซีโอดีได้ 16,170 ตันซีโอดีต่อปี
• สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 63,311 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

เรื่องที่น่าสนใจ

ต้นแบบโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะสำหรับพื้นที่ห่างไกล

ต้นแบบโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะสำหรับพื้นที่ห่างไกล

ERDI CMU กับเทคโนโลยีเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน ช่วยธุรกิจสู่ Net zero

ERDI CMU กับเทคโนโลยีเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน ช่วยธุรกิจสู่ Net zero

ERDICMUส่ง2โครงการ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร มช. ขึ้นทะเบียน T- VER ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนุนการพัฒนายั่งยืน

ERDICMUส่ง2โครงการ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร มช. ขึ้นทะเบียน T- VER ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนุนการพัฒนายั่งยืน

‘กากกาแฟ’ พลังงานเชื้อเพลิงลดโลกร้อน

‘กากกาแฟ’ พลังงานเชื้อเพลิงลดโลกร้อน