ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับบริษัท ซีพีพี จำกัดและ ฝ่ายธุรกิจ NGV บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด ขนาด 6 ตันต่อวัน ณ บริษัท ซีพีพี จำกัด (โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม) อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ภายใต้โครงการ innovation hub โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อสนองนโยบาย Thailand 4.0

โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดโดยเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือด้านเทคนิคจาก อีโวนิค อินดัสตรีส์ จากประเทศ เยอรมันนี ซึ่งสามารถเปลี่ยนก๊าซชีวภาพเหลือทิ้งให้เป็นก๊าซที่ผลิตได้มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซ NGV ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง “กำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอมีเทนสำหรับยานยนต์ พ.ศ. 2561” รวมถึงควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริหารจัดการการให้ศูนย์ฯสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านบริษัท ซีพีพี จำกัด (โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม) อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะจำหน่ายก๊าซชีวภาพของบริษัทฯให้กับศูนย์เพื่อนำไปผลิตก๊าซ CBG โดยผู้รับซื้อก๊าซ CBG คือ ฝ่ายธุรกิจ NGV บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด ยังเป็นศูนย์กลางของประเทศ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับก๊าซ CBG (Bioenergy Innovative Hub) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในประเทศ อาทิเช่น เทคโนโลยีการผลิตก๊าซ CBG ด้วยเมมเบรน (Upgrading Unit) ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านเทคนิคจาก Evonik Industries AG จากประเทศ เยอรมันนี เทคนิคการตรวจวัดคุณภาพก๊าซ CBG และเทคนิคการนำก๊าซ CBG ไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงต่างๆ ที่หลากหลาย เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะก่อให้เกิดบริษัทใหม่ๆ ขึ้นมา (Start Up) ใน Value Chain ของการผลิตและจำหน่ายก๊าซ CBG ที่จะสามารถนำนวัตกรรมดังกล่าวไปขยายผลเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเป็น“ประเทศไทย 4.0” ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ที่ยั่งยืนต่อไป

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่